หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือให้อาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดและสารตั้งต้น

27 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1437)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปราศรัยเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช 2559 ว่าองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดที่มีต่อมวลมนุษยชาติ และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง
 
สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติดโลกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2530 เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนไทยได้เกิดการตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด ซึ่งทำลายสุขภาพของผู้เสพ ทำลายครอบครัว ทำลายอนาคตของชาติ และทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ
 
ปัจจุบันรูปแบบในการกระทำผิดของกระบวนการยาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องหมั่นศึกษาความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องร่วมทำงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งด้านอาชญากรรม ด้านสาธารณสุข ด้านสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน สตรี และชุมชนโดยรวม
 
รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและ เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและเหมาะสม การสร้างองค์ความรู้เรื่องโทษภัยอันตรายของยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งการฟื้นฟูผู้ป่วยจากสารเสพติดให้กลับสู่สภาวะปกติ โดยเฉพาะการใช้กระบวนการประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ตามแผน "ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด” ตลอดจนการประสานความร่วมมือในระดับอาเซียน เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นเขตปลอดยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติด ทุกประเภท เพื่อสร้างชุมชน สังคมที่มีคุณภาพด้วยกัน
 
พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพ ในปี 2559 นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติด รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยรวมใจกัน ทั้งประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ในวาระสำคัญยิ่งนี้
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์