หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย-เมียนมา

24 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2672)
 
 
ด้านการค้า
เมียนมาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 17 ของไทย โดยในปี 2558 มีมูลค่าการค้ารวมคิดเป็น 261,975.12 ล้านบาท หรือประมาณ 7,740.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 0.6 จากปี 2557) ไทยส่งออก 140,789.55 ล้านบาท หรือประมาณ 3,972.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32) นำเข้า 121,185 ล้านบาท หรือประมาณ 3,419.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 4.79 เนื่องจากปริมาณการนำเข้ากาซธรรมชาติจากเมียนมาลดลง) ได้ดุลการค้า 19,603.97 ล้านบาท หรือประมาณ 553.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการค้าชายแดนมูลค่า 214,694.38 ล้านบาท หรือประมาณ 6,057.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 81.95 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด
 
ด้านการลงทุน
ไทยมีการลงทุนสะสมตั้งแต่ปี 2532 – เม.ย. 2559 มูลค่า 118,689.38 ล้านบาท หรือประมาณ 3,364.558 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.30 ของการลงทุนจากต่างชาติ เป็นอันดับ 6 รองจากจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และเกาหลีใต้ สาขาการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่ พลังงาน การผลิต ประมง และปศุสัตว์ ผู้ลงทุนรายใหญ่ อาทิ ปตท.สผ. อิตาเลียนไทย ซีพี และเครือซีเมนต์ไทย ทั้งนี้ รัฐบาลไทยส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมียนมาอย่างมีความรับผิดชอบ
 
โดย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์