หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เปิดประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 2

24 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1607)

(24 มิ.ย.59) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ครั้งที่ 2 เรื่อง "เปิดประตูสู่มรดกโลก เพื่อการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน " World Heritage Gateway for Tourism, Trade and Investment" ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีการจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 โดยมีการเปิดเวทีแห่งการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการประเทศไทยกับนักธุรกิจต่างชาติ นอกจากนั้นมีการศึกษาดูงานในพื้นที่เพื่อสัมผัสถึงศักยภาพของธุรกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และจังหวัดตาก
 
สำหรับการประชุมมุ่งเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Laos PDR-Indochina-Myanmar Route) ที่เป็นดินแดนแห่งมรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (Luangprabang - lndochina - Mawlamyine Economic Corridor (LIMEC) ซึ่งทุกภาคส่วนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ของประเทศไทย แขวงหลวงพระบาง, แขวงไซยะบุรี ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐกะเหรี่ยง, รัฐมอญ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ร่วมกันเปิดระเบียงเศรษฐกิจนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา ครอบคลุมถึงความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ 5 ด้าน ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา สุขภาพ และโลจิสติกส์ และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์