หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง

24 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1471)

คณะรัฐมนตรีมีมติ (21 มิ.ย. 59) รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหา และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลับลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
 
 กรอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและใช้เป็นกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มี 6 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา มีดังนี้
 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
2) เพิ่มประสิทธิภาพของการปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูง
3) เสริมสร้างและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนกัมพูชา
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
5) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
6) ในการดำเนินการใด ๆ ของฝ่ายไทยและกัมพูชา ทั้งสองประเทศจะคำนึงถึงหลักการของอำนาจอธิปไตยสิทธิมนุษยชน และกฎหมายระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับจังหวัด จำนวน 7 จังหวัด ที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชา โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่
 
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์