หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การลดภาษีภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA)

24 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2960)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
 
                     
 
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Agreement: ITA) เริ่มเจรจาตั้งแต่ปี 2555 มีเนื้อหาสำคัญคือ การให้ยกเว้นภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษต่าง ๆ สำหรับการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นการต่อยอดความสำเร็จของความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2540 สมาชิกความตกลง ITA Expansion มีจำนวน 53 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป (28 ประเทศ) ญี่ปุ่น แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ มอนเตเนโกร แอลเบเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คอสตาริกา กัวเตมาลา โคลอมเบีย อิสราเอล ตุรกี มอริเชียส จีน จีนไทเป เกาหลีใต้ และฮ่องกง ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการเจรจา ITA Expansion ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 มีการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 10 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ผลการเจรจา ITA Expansion ประกอบด้วยตารางข้อผูกพันการลดภาษีสินค้า ITA Expansion ของไทย จำนวน 524 รายการ แบ่งเป็นสินค้าปกติ 435 รายการ และสินค้าอ่อนไหว 88 รายการ ทั้งนี้ มีระยะเวลาการลดภาษี 4 ระยะ คือ ลดภาษีเป็น 0 ทันที ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 3 ปี ลดภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี และลดภาษีเป็น 0 ภายใน 7 ปี โดยสินค้าอ่อนไหวไทยจะทยอยลดภาษีเป็น 0 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมด้านสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย การลดภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ได้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 
สำหรับการส่งออกสินค้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทย ในปี 2558 มีความสำคัญในการส่งออกเป็นลำดับที่ 2 รองจากรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ โดยมีมูลค่าการส่งออก 5.95 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.14 และคู่แข่งที่สำคัญในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซียและเวียดนาม
 
 
การลดภาษีสินค้า ITA Expansion จะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของไทย โดยจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทยในตลาดสินค้า IT รวมทั้งจะดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาติ อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายด้านสินค้า IT ของไทย ประกอบกับจะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 คลัสเตอร์ โดยเป็นการต่อยอด 1 อุตสาหกรรมเดิม (First S-curve) คืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเป็นอุตสาหกรรมในอนาคต (New S–curve) 1 อุตสาหกรรม คืออุตสาหกรรมดิจิทัล ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
ทั้งนี้ การลดภาษีภายใต้ความตกลง ITA Expansion ดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์คาดไว้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 และประหยัดภาษีนำเข้าประมาณ 4,700 ล้านบาท โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่ไม่มีการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับไทย โดยเฉพาะการส่งออกไปสหรัฐฯ ที่ยังเก็บภาษีร้อยละ 5 กล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัล และกล้องถ่ายบันทึกวิดีโอ ที่ส่งออกไปสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเก็บภาษีร้อยละ 14 จะทำให้ไทยมีโอกาสส่งออกไปยังประเทศเหล่านี้มากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์