หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AMRO ย่อมาจาก.....

23 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2170)
 
AMRO (แอมโร)  ย่อมาจาก ASEAN+3 Macroeconomic Research Office
 
หมายถึง สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3  AMRO เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการติดตาม ประเมิน และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกและของภูมิภาคอาเซียน+3 การประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค รวมทั้งการเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งในกรณีที่ประเทศสมาชิกประสบวิกฤตเศรษฐกิจหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของ CMIM ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน+3
 
AMRO เป็นองค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ AMRO ให้มีความเป็นอิสระในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 รายประเทศและของทั้งภูมิภาค อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3
 
 
 
ที่มา :  สํานักการเงินการคลังอาเซียน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์