หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ.2578 (3)

23 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 4631)

ยุทธศาสตร์ นโยบาย วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 (Wawasan 2035)
 
1. ด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลบรูไนจึงได้วางแนวทางระบบการศึกษาใหม่ เรียกว่า ระบบการศึกษาของศตวรรษที่ 21 (The New National Education of the 21st Century - SPN 21) ซึ่งเป็นระบบการศึกษาแนวใหม่จากประเทศฝรั่งเศสที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและสนใจศึกษาในวิชาแขนงต่างๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งการบรรจุหลักสูตรด้านศาสนา ได้แก่ การศึกษาระบบราชาธิปไตยอิสลามมลายู และความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม (Islamic Religious Knowledge-IRK) ในหลักสูตรวิชาบังคับ และเพื่อเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี
 
2. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุน การท่องเที่ยวและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น อาทิ การพัฒนาพื้นที่ด้านน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่ Sungai Liang Industrial Park (SPARK) ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองกัวลาไบล์ (Kuala Belait) การก่อสร้างท่าเรือ Palau Muara Besar
 
3. ด้านความมั่นคง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างสมรรถนะของบรูไนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน จากกรณีโจรสลัดปล้นยึดเรือสินค้า โดยกองกำลังตำรวจแห่งชาติบรูไน (Royal Brunei Police Force-RBPF) และการรับมือกับสถานการณ์การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและภัยธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมบทบาททางทหารและความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ การส่งกองกำลังเข้าสังเกตการณ์การหยุดยิงระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และแนวร่วมปลดปล่อยอิสลามโมโร (Moro Islamic Liberation Front-MILF) ในมินดาเนา และได้ร่วมกับพันธกิจเจรจาสงบศึก (Peace Monitoring Mission) ในจังหวัดอาเจะห์
 
4. ด้านการพัฒนาระบบสถาบัน เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลในระบบการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและป้องกันการทุจริต โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 สำนักงานปราบปรามทุจริต (Anti–Corruption Bureau-ACB) ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในเพื่อรองรับวิสัยทัศน์และภารกิจตามแผนพัฒนา โดยมุ่งเป้าหมายเป็นองค์การตรวจสอบข้อร้องเรียนและการทุจริต
 
5. ด้านการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเป็นพื้นฐานสำ คัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ บรูไนจึงปรับปรุงระบบการขออนุญาตจัดตั้ง บริษัท ซึ่งในอดีตการจัดตั้งบริษัทในบรูไนจะใช้เวลา 43 วัน แต่ปัจจุบันได้ลดระยะเวลาลงเหลือเพียง 23 วัน อย่างไรก็ดีจากการจัดอันดับของธนาคารโลกในเรื่องความสะดวกต่อการทำธุรกิจ พ.ศ. 2553 (Ease of Doing Business 2010 ) บรูไนอยู่ในลำดับที่ 153 ซึ่งลดอันดับลงจากปีก่อนหน้าที่ลำดับ 149 ดังนั้นรัฐบาลยังคงมีความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง
 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บรูไนเป็นประเทศชั้นนำและเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ เช่นโครงการสร้างท่าเรือน้ำลึก Palau Muara Besar
 
7. ด้านความมั่นคงแก่ภาคสังคม เพื่อให้ประชาชนบรูไนทุกคนได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการเป็นอย่างดี ทั้งด้านสาธารณสุขและการศึกษา รัฐบาลจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
 
8. ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงมีนโยบาย Kenali Negara Kitani (KNK) หรือโปรแกรมรู้จักประเทศของคุณ (Know Your Country Programme) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม และสร้างจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เช่น Heart of Borneo initiative (HOB)
 
องค์ประกอบหลัก
- ยุทธศาสตร์การศึกษา ที่จะเตรียมเยาวชนสำหรับงานและความสำเร็จในโลกที่มีการแข่งขัน และมีความรู้เป็นพื้นฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ ที่จะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ประชากรและขยายโอกาสทางธุรกิจภายในประเทศบรูไน โดยการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มเศรษฐกิจนอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ที่จะคุ้มกันความมั่นคงทางการเมืองและอำนาจอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสมรรถนะด้านการป้องกัน และการฑูต สมรรถนะในการที่จะตอบโต้การคุกคามของโรคภัยและความ หายนะทางธรรมชาติ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบองค์การ ที่จะเสริมหลักธรรมาภิบาลทั้งในภาคสาธารณะและเอกชน รวมถึงการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพสูง โครงสร้างการควบคุมตามกฎหมายที่ปฏิบัติได้และทันสมัย และการดำเนินการของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งลดทอนระบบราชการที่สลับซับซ้อน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่จะเสริมโอกาสให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งช่วยให้ชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์สามารถบรรลุความเป็นผู้นำทางธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาความแข็งแกร่งด้านการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะสร้างความมั่นใจว่าการลงทุนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณะและเอกชนในการพัฒนา และคงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานระดับมาตรฐานโลก โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้านการศึกษา สุขภาพ และอุตสาหกรรม
-ยุทธศาสตร์การประกันสังคม ที่จะสร้างความมั่นใจว่าประเทศชาติจะรุ่งเรือง ประชากรทั้งหมดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างความมั่นใจว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งที่อยู่ทางวัฒนธรรมจะได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งยังจะช่วยดูแลให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติของนานาประเทศในระดับสูงสุด
 
 
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์