หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ข้อมูลผู้สื่อข่าวการทำข่าวการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๙ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

23 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1455)

ตามที่ สปป. ลาวจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (Asean Ministerial Meeting - AMM) ครั้งที่ ๔๙ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (Post Ministerial Conferences - PMC) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นั้น
 
กระทรวงการต่างประเทศขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวการประชุมดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว ดังนี้
 
๑. การลงทะเบียน
๑.๑ เปิดรับลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑.๒ ผู้สื่อข่าวสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงที่ www.asean2016.gov.la
๑.๓ ผู้สื่อข่าวสามารถรับบัตรประจำตัว (Press ID) ได้ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว หรือศูนย์ข่าวที่ International Cooperation & Training Center (ICTC) ซึ่งห่างจากศูนย์ประชุมแห่งชาติ ๑ กิโลเมตร ที่เวียงจันทน์ สปป. ลาว
๑.๔ เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ (๑) หนังสือมอบหมายจากบรรณาธิการ หรือกรรมการบริหาร (๒) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุเกิน ๖ เดือน (๓) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่มีอายุเกิน ๓ เดือน และ (๔) รูปถ่ายดิจิตอล ๒ รูป
 
๒. การตรวจลงตรา
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศต้องนำหนังสือยืนยันการลงทะเบียนไปขอรับการตรวจลงตราประเภท M-B2 จากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาว
 
๓. ในกรณีที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศประสงค์จะดำเนินกิจกรรมด้านสื่อมวลชนอื่น นอกเวียงจันทน์ จะต้องขออนุญาต กระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว ซึ่งจะมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามโดยที่ผู้สื่อข่าวหรือสำนักข่าวนั้น  จะต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.asean2016.gov.la หรือติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่
Sub-Committee on Media Press Department, Ministry of Foreign Affairs 23 Singha Road, Vientiane, Lao PDR โทรศัพท์ (+๘๕๖) ๒๑ ๔๑๖๕๐๓ โทรสาร (+๘๕๖) ๒๑ ๔๑๕๑๖๗ อีเมล asean2016media@yahoo.com และ asean2016media@gmail.com
 
 
ข้อมูล กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์