หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ.2578 (2)

22 มิถุนายน 2016

บรูไนดารุสซาลามมีเป้าหมายต้องการจะเห็นการได้รับการยอมรับจากทุกที่ในความสำเร็จของผู้มีการศึกษา และทักษะสูงมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและอย่างยั่งยืนมีความจงรักภักดีต่อสุลต่านและประเทศบรูไน เชื่อในคุณค่าของศาสนาอิสลาม มีความอดทนและความสามัคคีในสังคม เพื่อตอบสนองความท้าทายและประสบความสำเร็จในปี พ.ศ.2578 (ค.ศ. 2035) ในพื้นที่ที่สำคัญดังต่อไปนี้
 
ผู้มีการศึกษาและทักษะสูงประสบความสำเร็จ
สร้างระบบการศึกษาชั้นแรกที่ให้โอกาสสำหรับทุกคน และที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่นเดียวกับที่ประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬา และศิลปะ ความสำเร็จจะได้รับการวัดจากมาตรฐานสากลสูงสุด
 
คุณภาพของชีวิต
ประชากรบรูไนได้รับการดูแลที่เหมาะสมและดีที่สุด มีมาตรฐานการใช้ชีวิตและความมั่นคงทางการเมือง สร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของสมาชิกทุกคนในสังคม และมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในสิบอันดับแรกของประเทศในโลก
 
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี และการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
การใช้ชีวิตมีมาตรฐานที่สูง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทันกับการเติบโตของประชากรบรูไน สร้างเศรษฐกิจกับการจ้างงานที่มีคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน มีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี มีความสามารถในการรองรับมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายคือเพื่อให้บรูไนมีรายได้ต่อหัวติดอันดับใน 10 ประเทศทั่วโลก
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์