หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - จีน พร้อมร่วมมือด้านแรงงาน

22 มิถุนายน 2016
 
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ณ กระทรวงแรงงาน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนที่มีมายาวนานกว่า 40 ปี มีการแลกเปลี่ยน การเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องและขยายความร่วมมือทุกมิติ อาทิ ด้านความมั่นคง การค้า การลงทุน และเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกล่าวย้ำถึงการสนับสนุนความสัมพันธ์ด้านแรงงานระหว่างไทยและจีนโดยเริ่มจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกันในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจ้างงาน การสร้างหลักประกันทางสังคมแก่ผู้ใช้แรงงาน และรวมถึงการสร้างงานให้กับทหารปลดประจำการเพื่อให้มีอาชีพที่มั่นคง
 
ไทยต้องการที่จะผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทย-จีน โดยประเด็นแรกได้เน้นหนักในเรื่องความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งไทยได้ขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนเพื่อมาปฏิบัติงานในสาขาภาษาจีน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ประเด็นต่อมาคือเรื่องของความร่วมมือด้านความปลอดภัย ซึ่งทั้งสองฝ่ายสนับสนุนที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ และขอความร่วมมือฝ่ายจีนในการร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เพื่อพัฒนาแรงงานของทั้งสองประเทศสู่การเป็นแรงงานที่มีทักษะความสามารถ
 
Mr. Ning Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนต่อประเด็นของไทยที่ต้องการผลักดันสู่ความร่วมมือ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสนใจต่อการขยายกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานของทั้งสองประเทศให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดในระดับเจ้าหน้าที่ต่อไป
 
ข้อมูล www.thaigov.co.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์