หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการฟิลิปปินส์

22 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3107)

กระทรวงงบประมาณและการบริหารจัดการฟิลิปปินส์
(Department of Budget and Management-DBM)
ยุทธศาสตร์
-สร้างเศรษฐกิจมหภาคที่มั่นคงให้เกิดขึ้น
-พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอและความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการเพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน
-สร้างการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
-สร้างความเข้มแข็งให้เกิดแก่สถาบันประชาธิปไตย
 
ภารกิจ
-สร้างภาคการคลังที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้น
-การลดการขาดดุลการคลังอัตราส่วนต่อ GDP ร้อยละ 2.0 ในปี พ.ศ. 2559
-ปรับปรุงอัตราส่วนของงบประมาณหลักต่อ GDP ให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ภายในปี พ.ศ. 2559
-ปรับปรุงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อ GDP หลักให้เป็นร้อยละ 16.2
-ลดอัตราร้อยละของการจ่ายดอกเบี้ยในงบประมาณทั้งหมดให้เหลือร้อยละ 13.1 ในปี พ.ศ. 2559
-สร้างนโยบายการเงินที่ไม่สนับสนุนการเจริญเติบโตของภาวะเงินเฟ้อให้เกิดขึ้น
-เพิ่มอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงสร้างพื้นฐานต่อ GDP
-ปรับปรุงอัตราร้อยละในตัวชี้วัดความโปร่งใสให้ดีขึ้น
-พัฒนาคะแนนดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณให้สาธารณชนทราบ
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์