หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์กระทรวงการปฏิรูปการเกษตรฟิลิปปินส์

22 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2579)

กระทรวงการปฏิรูปการเกษตรฟิลิปปินส์
(Department of Agrarian Reform-DAR)
ยุทธศาสตร์
- พัฒนาคุณภาพความเพียงพอ และความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการโครงสร้างพื้น
- ฐานในการจัดการด้านทรัพยากรทางน้ำเพิ่มขึ้น เช่น ระบบชลประทาน
- สร้างและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในระบบการเงินที่แข็งแกร่ง
- ยกระดับการคุ้มครองทางสังคมเพื่อ การเข้าถึงการบริการการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
- การเข้าถึงกองทุนการปฏิรูป (Access to Asset Reform)
- ข้อพิพาทที่ดิน
- ที่ดินของบรรพบุรุษ
- ปรับปรุงการบริหารและการจัดการที่ดิน
 
ภารกิจ
- ความเข้มข้นในการปลูกพืชดีขึ้น (อัตราส่วนของพื้นที่สุทธิรวมกับที่ดิน ตัวบ่งชี้ของข้าวที่พอเพียงต่ออัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของการผลิต (PP) เทียบกับ/เทียบเท่าของความต้องการข้าว
- เพิ่มผลผลิต Palay ต่อเฮกตาร์ (ตัน/เฮกตาร์)
- เพิ่มผลผลิต Palay ต่อปริมาณของน้ำบริโภค (MT/m3) หรือ ลดความต้องการน้ำชลประทาน (GIWR) เพื่อ Palay
- อัตราส่วนของน้ำชลประทานต่อพื้นที่ทั้งหมดของพื้นที่ที่ต้องการชลประทาน
- การออกกฎหมายและการปฏิรูป การเริ่มดำเนินการ: ต้องอาศัยความร่วมมือจาก CISA, PERA, REIT, MSME, Agri-Agra และ FRIA
- การเพิ่มของจำนวนงานที่สร้างขึ้นในโปรแกรมการจ้างงานภาครัฐในชุมชน
- การเพิ่มของตัวเลขของที่ดินที่เผยแพร่ภายใต้ CARP
- จำนวนเครื่องมือทางนโยบายที่สร้างขึ้นมาและกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข/ระงับข้อพิพาทที่ดิน
- ออก CADTs ให้ IPs เพิ่มขึ้น
- ป้องกันไม่ให้ LGU ก้าวก่ายและใส่ใจกับปัญหาการอนุญาตทำเหมืองและตัดไม้ในพื้นที่ IP
- ป้องกันความผิดปกติระหว่างชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ CP applications
- สร้างจุดการย่อยสลายที่ดินพร้อมกับพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน(หน่วยเป็นเฮกตาร์)
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์