หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของอาเซียน

22 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 5941)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
               
 
 
สาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาหนึ่งที่มีการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้กรอบความตกลง AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) เพื่อเปิดตลาดการค้าบริการระหว่างกันภายในกลุ่มอาเซียน ในขณะเดียวกัน ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศนั้น ๆ สูงขึ้นด้วย สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นพบว่า ความสามารถในด้านโลจิสติกส์มีความแตกต่างกัน ซึ่งจากการสำรวจประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมีตัวชี้วัดคือดัชนีวัดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index: LPI) ที่ดำเนินการโดยธนาคารโลก โดยมีปัจจัยที่สะท้อนประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ 6 ด้าน ได้แก่
 
1. ประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร (customs)
2. คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure)
3. ความสะดวกในการขนส่งระหว่างประเทศ (international shipment)
4. ความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ (logistics competence)
5. ความสามารถในการติดตามและสืบค้นสินค้าระหว่างการขนส่ง (tracking and tracing) และ
6. การส่งมอบตรงเวลา (timeliness) ซึ่งความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียนในปี 2014 มีรายละเอียด ดังนี้
 
 
 
จากการสำรวจความสามารถด้านโลจิสติกส์ของ 160 ประเทศ ในปี 2014 พบว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความสามารถด้านโลจิสติกส์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน (อันดับ 5 ของโลก) โดยมีคะแนนรวม 4.00 และสิ่งที่โดดเด่นของโลจิสติกส์ของสิงคโปร์คือ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ สูงมาก รองลงมาคือการส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา อันดับ 2 ของอาเซียนคือมาเลเซีย (อันดับ 25 ของโลก) มีคะแนนรวม 3.59 มีความโดดเด่นในเรื่องการส่งมอบที่ตรงเวลา และความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ส่วนประเทศไทยมีความสามารถด้านโลจิสติกส์เป็นอันดับ 3 ของอาเซียนและอันดับ 35 ของโลก
 
ความสามารถที่โดดเด่นของไทยคือ การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลาและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในขณะที่ประเด็นที่เป็นจุดด้อยของไทย คือ เรื่องประสิทธิภาพของพิธีศุลกากร และความสามารถของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของไทยควรให้ความสำคัญและปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เป็นจุดอ่อนดังกล่าว และพัฒนาในส่วนที่เป็นจุดแข็งของไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ความสามารถด้านโลจิสติกส์ของไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วย
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์