หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พม. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม

21 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1712)
 

                                                    

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ประธานในพิธีเปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม” โดยมีบุคลากรระดับหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 คน เข้าร่วมอบรม
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจในการเป็นหน่วยประสานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักของไทยเพื่อประสานติดตามการดำเนินงานเสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) โดยได้มีการดำเนินการในประเด็นหลัก ๆ ของแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจนเกือบครบถ้วน ทั้งการพัฒนามนุษย์ การส่งเสริมด้านการศึกษาและสร้างหลักสูตรอาเซียน การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม การพัฒนาสาธารณสุข ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการและรับมือกับภัยพิบัติส่งเสริมธุรกิจสีเขียว การลดช่องว่างทางการพัฒนา โดยเน้นความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งหนึ่งในช่องทางการขยายความร่วมมือของอาเซียน ได้แก่ กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 คือ ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น
 
การประสานงานหลักประเด็นด้านคนพิการในระดับภูมิภาคอาเซียนจำเป็นต้องมีทักษะและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ ที่สามารถสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยการพัฒนาบุคลากรต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นโดยผ่านระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา (Development) และการฝึกอบรม (Training) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดย พก. จึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการ "โครงการพัฒนาบุคลากรกับการบริหารงานด้านคนพิการในบริบทอาเซียนบวกสาม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเป็นสากลและทันสมัยและบทบาทการเป็นผู้นำและนักบริหารงานที่ดีในระดับสากล โดยการเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการบริหารด้านคนพิการตามบริบทอาเซียน รวมถึงการรวบรวมแนวทางกระบวนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับหลักสูตรการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และการฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับภาวะผู้นำ และกระบวนการสื่อสารภายใต้บริบทอาเซียน การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพบุคลากร ให้มีความเป็นมืออาชีพ ทิศทางและแนวทางของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กับงานด้านต่างประเทศ ประสบการณ์การเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ความรู้เกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ : ประเด็นขั้นตอนและกระบวนการรูปแบบการประชุมระหว่างประเทศ แนวปฏิบัติและพิธีทางการทูต รวมทั้งทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศแนวคิดและทัศนคติต่อคนพิการในบริบทเวทีสากลที่เหมาะสม
 
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์