หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การจัดอันดับแสนยานุภาพทางทหารของโลก

17 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3340)
 
โดย  พนารัช ปรีดากรณ์
 
              
 
การจัดอันดับประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหาร (Military Strength/Military Powers) ในปี 2015 โดยเว็บไซต์ globalfirepower (www.globalfirepower.com) ได้ทำการสำรวจแสนยานุภาพทางทหารโดยสร้างค่าตัวเลขชี้วัดขึ้นมา ตัวเลขดังกล่าวสร้างขึ้นมาจากเกณฑ์การประเมินมากกว่า 50 ข้อ ในการสำรวจเริ่มขยายประเทศที่ทำการสำรวจเพิ่มมากขึ้น จนในปี 2014 มีผลการประเมิน 106 ประเทศ และในปี 2015 ได้เพิ่มเป็น 126 ประเทศ ผลการสำรวจนี้เรียกว่า Global Firepower หรือเรียกย่อ ๆ ว่า GFP ซึ่งการจัดลำดับของ GFP นั้นมาจากค่าของตัวชี้วัดต่าง ๆ และคำนวณออกมาเป็นเลขดัชนีค่าเดียว โดยมีข้อระบุว่าหากค่าดัชนีนี้มีค่าต่ำจะแสดงถึงพลังทางทหารที่สูง และในทางตรงข้ามยิ่งค่านี้มีค่าสูงเท่าใดจะแสดงถึงพลังทางทหารที่ต่ำ
 
ที่น่าสังเกตคือเมื่อกล่าวถึงแสนยานุภาพทางทหารคนทั่วไปมักนึกถึงขนาดของกองทัพที่ประกอบด้วยจำนวนทหาร อาวุธยุโธปกรณ์ อาทิ รถถัง เรือดำน้ำ จรวด ขีปนาวุธ เป็นต้น แต่แท้ที่จริงแล้วดัชนี GFP นี้มิได้ให้อันดับอำนาจทหารโดยพิจารณาแต่เพียงในขอบเขตที่กล่าว คะแนนรวมของดัชนีที่ได้ซึ่งเรียกว่า Nation’s Power Index (PwrIndx) ยอมให้ขาติที่มีขนาดเล็กกว่าแต่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าสามารถแข่งขันกับชาติที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่มีการพัฒนาที่น้อยกว่าได้ ท้ายที่สุดจะมีคะแนนส่วนเพิ่มและส่วนลดเพื่อเป็นการปรับปรุงค่าดัชนีให้ได้มาซึ่งภาพที่ปราศจากอคติในการมองความเข้มแข็งทางทหารแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ มีการใช้เกณฑ์อื่น ๆ นอกเหนือจากศักยภาพทางทหารเข้าร่วมในการประเมินด้วย ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณป้องกันประเทศ ระบบโลจิสติกส์ ภูมิประเทศ นำมาคำนวณเป็นคะแนน PwrIndx
 
อย่างไรก็ตาม ประเด็นบางประการที่พึงเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอันดับ ได้แก่
1) ศักยภาพทางด้านนิวเคลียร์ไม่ได้นำมาเป็นประเด็นพิจารณา
2) ปัจจัยทางด้านภูมิประเทศมีอิทธิพลต่อการจัดอันดับ
3) อันดับที่มิได้ขึ้นอยู่โดยลำพังกับจำนวนรวมของอาวุธที่ประเทศนั้น ๆ เป็นผู้หาให้กับประเทศอื่น ๆ
4) นำประเด็นการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ (ใช้/การผลิต) มาพิจารณาด้วย
5) ชาติที่ไม่ติดทะเลไม่ได้เป็นส่วนลดคะแนนว่าขาดกำลังทางนาวิกโยธิน
6) อำนาจทางเรือเป็นส่วนลดคะแนนว่าเป็นขีดจำกัดของศักยภาพทางเรือ
7) สาธารณสุขทางเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันของแต่ละประเทศนำมาเป็นประเด็นพิจารณา
8) ความเป็นผู้นำทางทหาร/ทางการเมือง ณ ปัจจุบันไม่ได้เป็นประเด็นพิจารณา
 
ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทางการทหารมากที่สุดในโลกส่วนรัสเซียและจีนสลับกันเป็นอันดับสอง สำหรับแสนยานุภาพทางทหารของไทยนั้นได้ลำดับต้น ๆ โดยในปี 2013 อยู่ในลำดับที่ 20 ในปี 2014 อยู่ในลำดับที่ 24 และในปี 2015 อยู่ในลำดับที่ 20 อีกครั้งหนึ่ง และเมื่อจัดอันดับเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหารมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย ทั้งในปี 2014 (อันดับที่ 19 ของโลก) และปี 2015 (อันดับที่ 12 ของโลก) โดยในปี 2014 เวียดนามได้ลำดับที่ 2 (อันดับที่ 23 ของโลก) และไทยได้ลำดับที่ 3 (อันดับที่ 24 ของโลก)
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์