หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ชู 6 แผนงาน เคลื่อนโรดแม็ปแก้ค้ามนุษย์ปี 59-60

16 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1249)

ก.แรงงาน มีมติเห็นชอบ 6 แผนงาน ขับเคลื่อนโรดแม็ปแก้ปัญหาค้ามนุษย์ปี 59 -60 เน้นปรับปรุง บังคับใช้กฎหมาย ร่วมมือต่างประเทศมีช่องทางร้องเรียน พร้อมเชื่อมฐานข้อมูล
 
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ณ กระทรวงแรงงาน ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 – ธันวาคม 2560 รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย
 
1) ด้านกฎหมาย โดยดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม พ.รบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ชี้แจง ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยถูกบังคับให้ขอทาน ออกกฎหมายควบคุมผู้รับอนุญาตจัดหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างภายในประเทศ แก้ไขกฎระเบียบเพื่อจูงใจให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายผ่านการนำเข้าตาม MOU และแก้ไขกฎหมายเพิ่มโทษการใช้แรงงานเด็ก
 
2) ด้านพันธกรณีระหว่างประเทศ โดยขับเคลื่อนการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งอาเซียน การรับรองและให้สัตยาบันอนุสัญญาและพิธีสารที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ตามแนวชายแดนเพื่อให้บริการพิจารณาอนุญาตทำงาน นำเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง
 
3) ช่องทางการร้องเรียน โดยเพิ่มช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์
4) การเชื่อมโยงข้อมูล โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยน ตรวจสอบกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
 
5) การบังคับใช้กฎหมาย เน้นเร่งรัดการดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ การตรวจเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงในทะเล ท่าเรือและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้นอย่างต่อเนื่อง
 
6) ด้านอื่นๆ ที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การสำรวจข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางรากฐานการป้องกันปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน การช่วยเหลือแรงงานประมงที่ตกสำรวจอินโดนีเซีย และการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เป็นต้น
 
 
ข้อมูล กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์