หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มรดกโลก-มรดกอุทยานแห่งอาเซียน (World Heritage Site - ASEAN Heritage Parks)

15 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 6928)
 
โดย  สุเนตรตรา  จันทบุรี
 
 
มรดกโลก (World Heritage Site) คือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2558) มีมรดกโลกทั้งหมด 1031 แห่ง ใน 163 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 802 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 197 แห่ง และอีก 32 แห่ง เป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยอิตาลีเป็นประเทศที่มีจำนวนมรดกโลกมากที่สุด คือ 51 แห่ง ในขณะที่อาเซียนมีการขึ้นทะเบียนสถานที่ต่าง ๆ เป็นมรดกโลกในอาเซียนเริ่มขึ้นเมื่อปี 2534 ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว 37 แห่ง ประเทศที่มีมรดกโลกมากที่สุดคือ อินโดนีเซียและเวียดนาม ประเทศละ 8 แห่ง ฟิลิปปินส์ 6 แห่ง ไทย 5 แห่ง มาเลเซีย 4 แห่ง กัมพูชาและลาวประเทศละ 2 แห่ง และเมียนมากับสิงคโปร์ที่ละ 1 แห่ง ส่วนบรูไนฯ เป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่มีมรดกโลก
 
มรดกอุทยานแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks-AHP) อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน ซึ่งเกิดจากการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Declaration on Heritage Parks) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของ ASEAN ที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา การจะได้รับพิจารณาให้เป็นมรดกอุทยานแห่งอาเซียนนั้นต้องมีลักษณะที่เป็นหนึ่งเดียว มีความหลากหลาย มีความโดดเด่น มีคุณค่าคู่ควรแก่การอนุรักษ์ ต้องมีการจัดการและทำนุบำรุงรักษากระบวนการทางนิเวศวิทยา มีระบบนิเวศน์ที่สนับสนุนในการทำให้ทุกชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้ มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุศาสตร์ และสามารถรับรองได้ว่ามรดกอุทยานดังกล่าวจะคงประโยชน์ต่อพันธ์พืช และระบบนิเวศน์ได้อย่างยั่งยืน และบำรุงรักษาทัศนียภาพตำแหน่งแห่งที่ของพื้นที่อันรกร้างว่างเปล่า คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม การเพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัย เพื่อการก่อร่างสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และสามารถสร้างมูลค่าได้จากการท่องเที่ยว
 
ปัจจุบันมรดกอุทยานแห่งอาเซียนมีจำนวนมากกว่า 30 แห่ง พื้นที่อุทยานของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศเป็น ASEAN Heritage Parks ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา กลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์–หมู่เกาะสิมิลัน และอ่าวพังงา กลุ่มป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน–กุยบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง และอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งการก่อตั้งมรดกอุทยานแห่งอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้รู้คุณค่า เพื่อให้เกิดความรื่นรมย์ และอนุรักษ์ธรรมชาติที่เปรียบเสมือนมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน ผ่านการสร้างเครือข่ายแห่งภูมิภาคในการเป็นตัวแทนเพื่อปกป้องพื้นที่ดังกล่าว
 
การได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและมรดกอุทยานแห่งอาเซียนไม่เพียงสะท้อนถึงความสําคัญและคุณค่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกแก่มนุษยชาติ แต่ยังจะมีประโยชน์ในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถทำรายได้ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้เป็นจำนวนมาก แต่ทั้งนี้ในแต่ละประเทศต้องมีการดูแลรักษาและการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อคงความเป็นมรดกโลกและมรดกอุทยานแห่งอาเซียนได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์