หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุม Green - Mekong Forum ครั้งที่ 4

15 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1318)
 

                               

การประชุม Green - Mekong Forum ครั้งที่ 4 ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่น ที่มีนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และนาย Takeshi Osuga รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เป็นประธานร่วม ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

 
ประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประชุมได้อภิปรายและหารือเรื่องภัยแล้งในลุ่มน้ำโขงในปีนี้ (2559 ) และมาตรการป้องกันภัยแล้งในอนาคต รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรการป้องกันภัยพิบัติอย่างทันท่วงที โดยเห็นว่า ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ - เอกชน และประชาสังคม มีความสำคัญมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรน้ำจากผู้แทนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิก
 
ส่วนประเด็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ (Quality Infrastructure) ที่ประชุมเห็นพ้องว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนคือหัวใจการพัฒนาในอนุภูมิภาค และทุกฝ่ายยินดีที่ญี่ปุ่นได้ประกาศ Japan-Mekong Initiative โดยมีงบประมาณ 7.5 แสนล้านเยน สนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและเป็นระบบภายใต้แผน Tokyo Strategy 2015 ของญี่ปุ่น ซึ่งประเทศลุ่มน้ำโขงจะหารือกลไลการดำเนินงาน เช่น การตั้งคณะทำงานรายสาขาต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญและมีหลากหลายมิติที่ต้องคำนึงถึง เช่น ด้าน hardware และ software connectivity
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์