หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
พลังงานอาเซียน

13 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 38357)
 
โดย  สุเนตรตรา  จันทบุรี
 
                                     
 
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และเป็นปัจจัยพื้นฐานการผลิตในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงต้องมีการจัดหาพลังงานให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีราคาที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ในภูมิภาคอาเซียนมีแหล่งทรัพยากรต้นพลังงานที่หลากหลาย ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหินและ hydro potential ที่มีศักยภาพในการใช้น้ำผลิตไฟฟ้า และกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น ประเทศริมฝั่งโขง รวมไปถึงบางส่วนของอินโดนีเซีย และรัฐซาราวัคของมาเลเซียจะมีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำ ส่วนประเทศทางด้านใต้อุดมไปด้วยแหล่งพลังงานจากน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
 
 
 
ทรัพยากรด้านพลังงานของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน มีดังนี้
อินโดนีเซีย มีถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณสูงมาก โดยเฉพาะถ่านหินคาดว่าจะสามารถใช้ได้นานถึง 150 ปี ทั้งน้ำมันและถ่านหินสามารถส่งออกทำรายได้ให้ประเทศสูงมาก เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอาเซียน และเป็นสมาชิกในกลุ่ม OPEC
มาเลเซีย มีแหล่งพลังงานปริมาณมากและมีความหลากหลาย ทั้งน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานน้ำ รัฐซาราวัก (Sarawak) รัฐซาบาห์ (Sabah) สามารถผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติไว้ใช้ภายในประเทศอย่างเพียงพอ และเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสุทธิ (net exporter)
 
บรูไน มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติปริมาณมาก รายได้หลักมาจากการส่งออกน้ำมันและกาซ และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติ LNG อันดับ 4 ของโลก
 
เวียดนาม สามารถผลิตน้ำมันดิบได้เกินความต้องการ แต่ก็ยังต้องนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ เพราะความสามารถในการกลั่นยังไม่สูงพอ ส่วนใหญ่จะส่งไปยังญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลี เวียดนามได้ผลิตก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้ภายในประเทศเท่านั้น โดยนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นหลัก
 
ไทย มีก๊าซธรรมชาติมากในอ่าวไทย และมีลิกไนต์ที่แม่เมาะ แต่ยังมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับอินโดนีเซีย
 
เมียนมา มีพลังงานน้ำหลายหมื่นเมกะวัตต์ และก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งส่งออกมายังประเทศไทยด้วย
 
ฟิลิปปินส์ มีความหลากหลายของแหล่งพลังงาน เช่น พลังงานน้ำ พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานชีวมวล
 
สปป.ลาว มีพลังงานน้ำมากสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 2 หมื่นเมกะวัตต์ นโยบายส่งเสริมการผลิตพลังงานและมีการพัฒนาแหล่งพลังงานเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ในปัจจุบันไฟฟ้าจึงเป็นสินค้าส่งออกหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของ สปป.ลาว ซึ่งรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าของ สปป.ลาว แต่ละปีมีอัตราเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ที่สำคัญต่อประเทศจนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน (Battery of ASEAN)
 
กัมพูชา มีแหล่งก๊าซธรรมชาติในบริเวณแหล่งทับซ้อนในอ่าวไทย และมีการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากเวียดนาม ไทยและสิงคโปร์
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์