หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN POWER GRID)

13 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 4638)
 
โดย  สุเนตรตรา  จันทบุรี
 
            
 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต แต่ละประเทศจึงต้องเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นด้วย และจากการประชุมผู้นำสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Informal Summit) ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 ธันวาคม 2540 ที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อกำหนดทิศทางใหม่สู่ปี 2563 ด้วยวิสัยทัศน์อาเซียน 2563 (ASEAN Vision 2020) ที่มีเป้าหมายในการผนึกกำลังกันเพื่อพัฒนาความเจริญและสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักด้านพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนคือการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบพลังงานและสาธารณูปโภคในอาเซียน ได้แก่ ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติและน้ำ โดยผ่านระบบเชื่อมโยงไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid) ระบบท่อส่งก๊าซและท่อส่งน้ำ (Trans-ASEAN Gas Pipeline) รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานใหม่ที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ได้อีก
 
ทั้งนี้ ในส่วนของ ASEAN Power Grid เป็นผลมาจากการประชุมผู้บริหารสูงสุดกิจการไฟฟ้าของอาเซียน (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities - HAPUA) ครั้งที่ 6 ในปี 2543 ที่เชียงราย ประเทศไทย ที่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแผนแม่บทการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Interconnection Master Plan Study - AIMS) และได้ทำการศึกษาทบทวนแผนแม่บทนี้หลายครั้งจนได้รับการเห็นชอบในการประชุม HAPUA Council ครั้งที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2553 ที่ประเทศไทย
 
 
 
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN Power Grid) เป็นการรวมพลังของทุกประเทศในอาเซียนที่จะร่วมกันจัดสรรและใช้ทรัพยากรพลังงานให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด จะทำให้ประเทศที่มีศักยภาพด้านทรัพยากรต้นพลังงาน แต่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศน้อยจะสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าและนำมาพัฒนาประเทศได้ ส่วนประเทศที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากก็สามารถนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดการลงทุนและช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันของภูมิภาคอาเซียน
 
ในแผนแม่บทดังกล่าวมีแนวทางดำเนินการรวม 16 โครงการ เพื่อเชื่อมโยงสายส่งระหว่างชาติสมาชิกโดยมีกำหนดการที่จะเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าผ่าน ASEAN Power Grid ในปี 2557 เป็นต้นไป และการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 32 ณ กรุงเวียงจันทน์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 มีความคืบหน้าในเรื่องของการเชื่อมโยงการซื้อไฟฟ้าผ่านสายส่งใน 4 ประเทศ คือ ลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ โดยโครงการนี้มีสิงคโปร์เป็นผู้เสนอความต้องการซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และ สปป.ลาว เห็นชอบในการที่จะขยายตลาดการขายไฟฟ้าบนความร่วมมือระหว่างชาติอาเซียน ในอนาคตโครงการนี้จะส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งที่มีอยู่แล้วในแต่ละประเทศ เริ่มจาก สปป.ลาวจำหน่ายให้แก่ไทย และไทยจำหน่ายต่อให้กับมาเลเซีย จากนั้นมาเลเซียจะจำหน่ายต่อให้กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นการนำร่อง ASEAN Power Grid ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์