หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.ไฟเขียวแผนความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-อินเดีย

13 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1289)

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ปี 2559-2562 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมฯ มาแล้วในปี 2550-2552 และ ปี 2555-2557 โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่ทั้งสองฝ่ายที่จะดำเนินการร่วมกันในระยะ 3 ปี ภายใต้ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและอินเดีย และจากการหารือระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา มีความเห็นสอดคล้องกันว่าจะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย-อินเดีย ให้เป็นรูปธรรม ประกอบกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 16–18 มิถุนายนนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองฝ่ายจะได้จัดให้มีการลงนามแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว
 
นายวีระ กล่าวว่า สำหรับแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมฯ ฉบับล่าสุดนั้น ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันจะขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการฯ จาก 3 ปี เป็นระยะเวลา 4 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดียให้ขยายผลยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นลักษณะแผนงานที่กำหนดรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่จะดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ปี ครอบคลุมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเยือนและจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและมีศักยภาพ และคล้ายคลึงกับแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ผ่านมา อาทิ ด้านโบราณคดี การอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัตถุและศาสนสถาน การจัดนิทรรศการด้านพุทธศาสนา การแลกเปลี่ยนการจัดการแสดงของคณะนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน รวมทั้งความร่วมมือในสาขาทัศนศิลป์ จดหมายเหตุ หอสมุด สื่อสิ่งพิมพ์ หัตถกรรมพื้นบ้าน และการแปลงานวรรณกรรม เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้ประชาชนทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งด้านวัฒนธรรม และเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่ายต่อไป นอกจากนี้ในปี 2560 ซึ่งจะครบรอบความสัมพันธ์ 60 ปี ไทย-อินเดียนั้น กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำแผนและหารือเบื้องต้นว่าจะมีการแลกเปลี่ยนโบราณวัตถุเพื่อนำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ อาทิ เสาหินพระเจ้าอโศก พระพุทธรูปคันธาระหรือคันธารราฐ เป็นต้น
 
อย่างไรก็ตามตนจะเดินทางไปเป็นผู้ลงนามในแผนปฏิบัติการว่าด้วยโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในวันที่ 16-18 มิถุนายนนี้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว
 
 
ข้อมูล กระทรวงวัฒนธรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์