หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นิวซีแลนด์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCEP – TNC ครั้งที่ 13

13 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 1282)

นิวซีแลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8–18 มิถุนายน 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์
 
นายรณรงค์ พิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์หัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 13 เปิดเผยว่า "การประชุมครั้งนี้จะเป็นช่วงสําคัญของการเจรจา โดยสมาชิกจะร่วมกันประเมินความคืบหน้าการเจรจาและความเป็นไปได้ในการสรุปผลการเจรจาภายในปีนี้ตามที่ผู้นําทั้ง 16 ประเทศ ได้กําหนดไว้อีกทั้งจะมีการรายงานต่อที่ประชุมรัฐมนตรี RCEP ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2559 เพื่อที่รัฐมนตรี RCEP ทั้ง 16 ประเทศ จะหารือข้อสรุปร่วมกันก่อนการประชุมผู้นํา RCEP ในช่วงเดือนกันยายนต่อไป”
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเต็มรูปแบบของคณะทํางานและคณะทํางานย่อยทั้งหมด โดยจะมีการเจรจาในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญากฎหมาย การแข่งขัน กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การเงินโทรคมนาคม และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
 
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 30 โดยผู้บริหารระดับสูงของอาเซียนมีความเห็นร่วมกันว่าอาเซียนควรจะต้องแสดงบทบาทนําเพื่อผลักดันให้สามารถสรุปผลการเจรจา RCEP ได้ภายในปี 2016 ตามที่ผู้นํากําหนดไว้โดยขอให้สมาชิกเร่งดําเนินการตามแนวทางการเจรจาให้สอดคล้องกับหลักการตามที่รัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์