หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟิลิปปินส์

9 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3992)

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฟิลิปปินส์ (Department of Environment and Natural Resources-DENR)
ยุทธศาสตร์
-พัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอและความสามารถในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านทรัพยากรทางน้ำเพิ่มขึ้น เช่น อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น
-การตอบสนองของ NGAs, GOCCs และ LGUs เพิ่มขึ้น
-ข้อพิพาทที่ดิน (Land Disputes)
-ที่ดินของบรรพบุรุษ
-การจัดการป่าไม้และแหล่งต้นนำอย่างยั่งยืน
-ปรับปรุงการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ที่ดีขึ้น
-การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เพิ่มขึ้น
-ปรับปรุงการบริหารและการจัดการที่ดิน
-จัดการทรัพยากรแร่ด้วยการใช้ทรัพยากรแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเสมอภาค
-ลดมลพิษในกรุงมะนิลาและเมืองสำคัญอื่นๆ
-ลดมลพิษทางน้ำ
-ลดปริมาณของเสีย และปรับปรุงการกำจัดของเสีย
ภารกิจ
• จำนวนขององค์กรพื้นที่ลุ่มน้ำ มีสัดส่วนตัวเลขตามจำนวนอ่างน้ำที่มี ความสำคัญ
• จำนวนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำ 6 แผน
• ติดอันดับเรื่องความสะดวกในการดำเนินธุรกิจที่ดี
• จำนวนเครื่องมือด้านนโยบายและกลไกที่ถูกสร้างและจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไข/ระงับข้อพิพาทที่ดิน
• CADTs ที่ออกให้ IPs เพิ่มขึ้น
• LGUs มีการป้องกันการรบกวนจนกว่าการทำ เหมืองแร่จะเข้าสู่ ระบบใบอนุญาตในพื้นที่พึงระวังใน IP
• ความผิดปกติในการดำเนินกระบวนการพันธสัญญาในการป้องกันการเชื่อมต่อกับโปรแกรม CP
• การสูญพันธุ์ของสายพันธุ์พืชและสัตว์ป่าคุ้มครองที่ถูกคุกคามอย่างน้อย 3 สายพันธุ์
• เพิ่มอัตราร้อยละของแหล่งน้ำจืดในภาคพื้นดิน และพื้นที่ชายฝั่งทางทะเลที่สำคัญสำหรับการรักษาความ หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการจัดการอย่างเสมอภาคโดยใช้ NIPAS และมาตรการการอนุรักษ์ตามพื้นที่ รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
• เพิ่มจำนวนผู้รับผลประโยชน์จากการถือครองที่ดินที่แน่นอนในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ที่อยู่อาศัย
• สร้างจุดย่อยสลายที่ดินพร้อมพัฒนาการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน(SLM)
• ฟื้นฟูเหมืองร้าง
• ลดปริมาณสุทธิของฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ (TSP) ลง ทั้งในเขตเมืองหลวง (NCR) และเมือง สำคัญต่างๆ ที่มีระดับฝุ่นละอองสูงกว่า 90 ไมโครกรัม/Ncm
• ลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานพาหนะที่มีสูงถึงร้อยละ 60
• ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ดีขึ้นของแม่น้ำสายต่างๆ ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ภายใต้โครงการ SagipIlog และแหล่งน้ำที่สำคัญอันดับต้นๆ ซึ่งรวมถึงอ่าว Manilla และแม่น้ำ Pasig ด้วย
• รักษาระดับ BOD ในแม่น้ำสายสำคัญอันดับต้นๆ ให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำที่ตั้งไว้
• เพิ่มอัตราการลดขยะมูลฝอย
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์