หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> สิงคโปร์ (Singapore)
กฎหมายแรงงานเบื้องต้นของสิงคโปร์

9 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 4108)

ผู้ต้องการทำงานในสิงคโปร์ ควรศึกษาหรือมีความรู้เบื้องต้นในระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ
 
กฎหมายจ้างงาน (Employment Act)
คุ้มครองลูกจ้างทั้งท้องถิ่นและชาวต่างชาติ ยกเว้นลูกจ้างระดับบริหาร (Managerial Executive) ผู้ได้รับการว่าจ้างโดยไม่เปิดเผย (Confidential Employees) คนรับใช้ (Domestic Workers) ลูกเรือ (Seamen) และ ข้าราชการ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายฉบับนี้ ต้องยึดสัญญาจ้างงานเป็นหลัก ซึ่งสัญญาจ้างต้องครอบคลุมเนื้อหา ดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้าง โบนัส ค่าตอบแทน การทำงานล่วงเวลา วันหยุด วันลา การสิ้นสุดสัญญา ผลตอบแทน เมื่อเลิกจ้าง เกษียณ ลาคลอด และลาดูแลบุตร
 
กฎหมายจ้างงานสำหรับงานไม่เต็มเวลา (Employment (Part-Time Employees) Regulations)
คุ้มครองลูกจ้างไม่เต็มเวลา (ชั่วโมงทำงานน้อยกว่า 30 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์) ซึ่งในสัญญาจ้างต้องระบุชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้ ค่าจ้าง รายชั่วโมง (ไม่รวมค่าตอบแทน) ค่าจ้างรวม (รวมค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ) จำนวนชั่วโมงทำงานต่อ 1 วันหรือสัปดาห์ จำนวน วันทำงานต่อสัปดาห์หรือเดือน
กฎหมายภาษี (Taxation)
ชาวต่างชาติที่ทำงานในสิงคโปร์ทุกคนต้องยื่นเสียภาษีเงินได้ ซึ่งจะ คำนวณอัตราตามกฎหมาย คือ
• ผู้ทำงานหรืออยู่ในสิงคโปร์เกิน 183 วันตามปีภาษี โดยภายหลัง หักค่าลดหย่อนแล้วต้องนำรายได้มาคำนวณอัตราภาษีตามตารางอัตรา ของผู้พำนักอาศัย (Resident Rate) ซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 0 – 22
• ผู้ทำงานหรืออยู่ในสิงคโปร์ต่ำกว่า 183 วันตามปีภาษี จะได้รับ การยกเว้นภาษีหากทำงานไม่เกิน 60 วัน (บางอาชีพไม่ได้รับยกเว้น เช่น นักแสดง) แต่หากทำงานเกิน 60 วัน แต่น้อยกว่า 183 วัน เสียภาษี ร้อยละ 15 โดยไม่มีการหักลดหย่อน การคำนวณภาษีของกลุ่มนี้ใช้อัตรา ของผู้พำนักอาศัยชั่วคราว (Non-resident Rate)
 
กฎหมายเงินทดแทน (Workment’s Compensation Act)
คุ้มครองลูกจ้างระดับใช้แรงงาน (Manual Labour) โดยไม่จำกัด รายได้ และลูกจ้างที่ทำงานทั่วไป (Non-manual Labour) ที่มีรายได้ ไม่เกิน 1,600 เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือน ซึ่งกฎหมายนี้ไม่คุ้มครอง ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว ผู้รับเหมาอิสระ อาชีพรับใช้ในบ้าน ตำรวจ หรืออาชีพคล้ายตำรวจ ซึ่งขอบเขตการคุ้มครองคือค่ารักษาพยาบาล เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน ค่าจ้างระหว่างลาป่วยตามคำสั่งแพทย์ ค่าทดแทนกรณีพิการหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในงาน
 
ข้อควรปฏิบัติแนบท้ายใบอนุญาตทำงาน
ผู้เข้าทำงานในสิงคโปร์และถือใบอนุญาตทำงานประเภท Work Permit (WP) ควรศึกษาข้อปฏิบัติที่แนบท้ายใบอนุญาตทำงาน อันได้แก่ ห้ามทำงานกับนายจ้างอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญาต ห้ามมี ความสัมพันธ์ด้านชู้สาว หรือมีบุตรกับชาวสิงคโปร์ หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้อยู่สิงคโปร์แบบถาวร (Permanent Resident: PR) หากเป็นสตรี ห้ามตั้งครรภ์หรือให้กำเนิดบุตรระหว่างถือใบอนุญาตทำงาน ต้องพก ใบอนุญาตทำงานตัวจริงกับตัวเองเพื่อพร้อมให้ตรวจสอบ และอื่นๆ
 
รัฐบาลสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ถือบัตรอนุญาตทำงาน ประเภท Work Permit สมรสและมีบุตรในสิงคโปร์ หากฝ่าฝืนจะถูก ยกเลิกบัตรอนุญาตทำงาน และส่งตัวกลับประเทศและห้ามกลับเข้ามา ทำงานอีก
 
 
 
โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์