หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเมียนมา 30 ปี

9 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2917)

นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมามีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน ประเทศ โดยได้กำหนดแผนระยะ 30 ปี (พ.ศ. 2543/4 – 2573/4) เรียกแผนการพัฒนานี้ว่า "30 Year Industrial Development Plan (2000/01 to 2030/31) เพื่อเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรไป สู่ภาคอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่จะรองรับแผน 30 ปี โดยการตั้ง เขตอุตสาหกรรมขึ้น 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนในปี พ.ศ. 2533 และ พ.ศ. 2538 รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรรมเมียนมา (The Myanmar Industrial Development Committee ) ซึ่งมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน โดยมี เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
 
1. เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
2. เพื่อยกระดับคุณภาพและปริมาณของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรใหม่ๆ
4. เพื่อผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วน และเครื่องมือสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ
5. สร้างรากฐานที่มั่นคงเพื่อเปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้เมียนมาได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อรองรับ เป้าหมายเหล่านี้ ซึ่งได้แก่
5.1 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของรัฐ สหกรณ์ และเอกชน
5.2 เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรด้านการเกษตร
5.3 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า และกระตุ้น การผลิตเพื่อการส่งออก
5.4 เพื่ออำนวยความสะดวกการลงทุนจากต่างชาติ และให้บริการความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ผู้ลงทุนชาว เมียนมาในภาคอุตสาหกรรม
5.5 เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกระดับเทคโนโลยีด้านข้อมูลให้เท่าเทียมกับต่างชาติ
 
ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ การสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในภาคนี้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมา ยังสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเช่นกัน ผ่านการเข้าร่วมทุนกับนักลงทุนเมียนมาในลักษณะของการลงทุนร่วม (Joint Venture) หรือการลงทุนทางตรง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระดมทุนใน กิจการอุตสาหกรรมใหญ่ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถใน การผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย หลังจากการปิดประเทศไปเป็นเวลา 26 ปี อันเนื่องจากระบบสังคมนิยมวิถีเมียนมา (The Burmese Way to Socialism) ซึ่งมีหลักการดำเนินการในการพึ่งพาต่างชาติให้น้อยที่สุด และเน้นการพึ่งพาตนเอง การปิดตัวเองจากการติดต่อกับต่างประเทศ ทำให้ขาดการเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้การผลิตของภาค อุตสาหกรรมเมียนมายังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงต้องการ สนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากต่างชาติในการพัฒนาและถ่ายทอดวิชาการ ที่ทันสมัยให้กับนักลงทุนชาวเมียนมา และเพื่อการดำเนินการเป็นไป ตามเป้าประสงค์ รัฐบาลได้กำหนดเขตนิคมอุตสาหกรรม 18 แห่ง เพื่อ สนับสนุนให้เอกชนเข้าไปลงทุน และสนับสนุนการถ่ายโอนอุตสาหกรรม และโรงงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เอกชนดำเนินงาน โดยในส่วนของเขต นิคมอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลได้กำหนดพื้นที่กระจายไปทั่วประเทศ หากแต่ส่วนใหญ่ ยังคงกระจุกตัวเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะในเขตเมืองหลัก อาทิ ย่างกุ้ง พะโค มัณฑะเลย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้เพิ่มพื้นที่ของเขตนิคมอุตสาหกรรมไปอยู่ บริเวณชายแดน ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับจีนและไทย อีกทั้งยังได้กำหนด พื้นที่บางแห่งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
 
โดยสรุปอาจกล่าวว่า รัฐบาลเมียนมามียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. การสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น
2. การสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
3. การกำหนดพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการลงทุนเป็น 3 ลักษณะ คือ
1) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 18 แห่ง
2) พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3) พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน
 
โดย สำนักงาน ก.พ.
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์