หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งของไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT

8 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2752)
 
โดย  สุเนตรตรา  จันทบุรี
 
 
 
 
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) ได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2536 โดยผู้นำทั้ง 3 ประเทศ ได้เห็นชอบที่จะให้ผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคี พื้นที่ความร่วมมือประกอบด้วย พื้นที่ของเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ได้แก่ แคว้นอาเจะห์ จังหวัดสุมาตราเหนือ จังหวัดสุมาตราตะวันตก จังหวัดสุมาตราใต้ จังหวัดบังลาเบลิตุง จังหวัดเรียว จังหวัดจัมบี จังหวัดลัมปุง และจังหวัดเรียวไอร์แลนด์ พื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย ได้แก่ เคดาห์ เปรัก ปีนัง เปอร์ลิส เซลังงอร์ กลันตัน เมลากา และเนกรี เซมบิลัน และพื้นที่ 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงาน กระบี่ ระนอง ชุมพรและสุราษฎร์ธานี
 
ในส่วนของประเทศไทยได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการดำเนินงานและผลักดันแผนงานด้านต่าง ๆ ในกรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย IMT-GT นี้ (ปัจจุบันการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT อยู่ภายใต้แผนห้าปีระยะที่ 2 ระหว่างปี 2555–2559 : IMT-GT Implementation Blueprint 2012-2016) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางอากาศและทางทะเล ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แก่ การผลักดันการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งใหม่ที่อำเภอตากใบ-เมืองเปิงกาลันกุโบร์ และสะพานระหว่างเมืองรันเตาปันยัง-อำเภอสุไหงโกลก แห่งที่ 2 เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย
 
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการความเชื่อมโยงที่มีลำดับความสำคัญสูงของ IMT-GT (IMT-GT Priority Connectivity Project) ที่จะช่วยสนับสนุนความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียนภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ดังนี้
- โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-สะเดา โครงการนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตกลงกับทางฝ่ายมาเลเซีย เพื่อให้จุดข้ามแดนแห่งใหม่นั้นตรงกัน
- โครงการพัฒนาท่าเรือนาเกลือ จังหวัดตรังและพัฒนาเส้นทางการเดินเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร (Ferry RoRo Services) เชื่อมโยงกับปีนังและเบลาวัน
- โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา ซึ่งจะเป็นท่าอากาศยานที่รองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากภายนอกให้เข้ามาเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและภาคเหนือของมาเลเซียได้อย่างสะดวกมากขึ้น
- โครงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (Inland Container Depot: ICD Thungsong City) เพื่อให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำหรับอนุภูมิภาค IMT-GT และเชื่อมโยงสู่มาเลเซียตลอดไปถึงเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
 
ครงการนี้จะเชื่อมโยงท่าเรือจังหวัดตรังโดยบริการเรือเฟอร์รี่ขนส่งสินค้าระหว่างเบลาวัน – ปีนัง – ตรัง ซึ่งโครงการนี้มีความก้าวหน้าล่าสุดที่ได้รายงานในที่ประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนงานโครงการความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Parkroyal Hotel รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย
(1) เส้นทางจาก CDC ทุ่งสง–อำเภอกันตัง ได้แก่ เส้นทางรถไฟจาก CDC ทุ่งสงไปยังสถานีรถไฟอำเภอกันตัง ระยะทางรวมประมาณ 89.5 กม. และเส้นทางถนนจาก CDC ทุ่งสงไปยังท่าเรือกันตัง ระยะทางรวมประมาณ 94 กม.
(2) เส้นทางจาก CDC ทุ่งสง – ท่าเรือนาเกลือ ได้แก่ เส้นทางถนนจาก CDC ทุ่งสงไปยังท่าเรือนาเกลือ ระยะทางรวมประมาณ 122 กม.
 
ส่วนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสงก็มีความความก้าวหน้าไปมากแล้วและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2559 เริ่มดำเนินการให้เป็น CDC ปี 2567 พัฒนาเป็น DC และในปี 2573 คาดว่าจะพัฒนาเป็น ICD เพื่อเป็นศูนย์ในการขนส่งสินค้าไปยังมาเลเซีย สิงคโปร์ ประเทศแถบอาเซียนตอนใต้ต่อไป
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์