หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ผลักดันจุดแข็งของประเทศเจาะตลาดการค้าการลงทุนในอาเซียน

8 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2116)
 
                     
 
 
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างสมบรูณ์ โดยไทยเตรียมความพร้อมทั้งส่วนของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่มีจุดแข็งกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน เช่น มีแรงงานจำนวนมาก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลาง (Hub) ของการเชื่อมต่อในภูมิภาค เป็นฐานการผลิตสินค้าและกระจายสินค้า หากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันทำแผนการดำเนินธุรกิจแบบบูรณาการที่ตอบโจทย์ความต้องการร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียน คาดว่าจะส่งผลให้ภาคเอกชนไทยมีโอกาสแข่งขันและขยายธุรกิจในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้อย่างเป็นรูปธรรม มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ซึ่งปีนี้องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) กำหนดเป้าการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า "วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ” เพื่อใช้เป็นทิศทางพัฒนาของไทยและของโลกจากนี้จนถึงปี 2573 รวมระยะเวลา 15 ปี มุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ เน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action)

เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ผู้นำกว่า 196 ประเทศทั่วโลกได้แสดงวิสัยทัศน์แผนการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศและแสดงเจตนารมณ์แน่วแน่ของแต่ละประเทศผลักดันให้การเจรจาข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

สำหรับแผนของประเทศไทยตั้งเป้าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20 - 25 ภายในปี 2573 มุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ผลักดันการลดการขนส่งทางถนนเปลี่ยนเป็นการขนส่งระบบราง ขจัดการบุกรุกป่า และจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ โดยยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573 ขององค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น)

ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กล่าวย้ำว่า องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะประสานให้เกิดความร่วมมือการทำงานระหว่างองค์กรสมาชิกให้มากขึ้น ด้วยการเพิ่มจำนวนองค์กรสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปีนี้มีองค์กรสมาชิกใหม่เข้ามาร่วม 2 องค์กร คือ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสานต่อกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้ต่อเนื่อง ที่สำคัญแสดงจุดยืนการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจที่เป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตCredit : thainews.prd.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์