หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-สปป.ลาว ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

7 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2086)

กระทรวงยุติธรรม ประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต เน้นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง
 
วันนี้ (7 มิ.ย. 59) ที่จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลไทยจัดประชุมทวิภาคี ไทย-สปป.ลาว เพื่อทบทวนบันทึกความเข้าใจ ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 2 โดยมีนายวันชัย รุจนวงศ์ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้นำฝ่ายไทย และมีพันเอก ดร.เพ็งสวรรค์ ทิพวงศ์ไซ รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ หัวหน้ากองเลขาคณะชี้นำระดับชาติ ต้านการค้ามนุษย์ เป็นผู้นำฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยและสปป.ลาว ได้ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ณ ทำเนียบรัฐบาล ประเทศไทย ซึ่งภายหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้ง 2 ประเทศ ได้มีการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยการนำบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งเป็นกรอบในการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ แปลงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนปฏิบัติฯ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับดังกล่าว
 
โดยการประชุมทวิภาคีไทย-สปป.ลาว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในรายละเอียดของข้อตกลงในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการป้องกัน การปราบปราม การส่งและรับกลับ และด้านการคืนสู่สังคม โดยจะนำไปสู่ความสำเร็จในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ 2 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง ตลอดจนช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ อันเป็นเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศ ให้มีความเข้มแข็งและใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์