หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเล็งโอกาสขยายธุรกิจสินค้าเกษตรในกัมพูชา

7 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2060)
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มความต้องการสินค้าเกษตรในกัมพูชาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการผลิตภายในประเทศเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตตกต่ำ และปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งคาดการณ์ว่าจะมีการอพยพโยกย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 40 ในอีก 10 ปีข้างหน้า
 
รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เร่งปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ ส่งผลให้เกิดการโยกย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำให้กัมพูชามีความพร้อมด้านทรัพยากรแรงงานภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ประกอบกับค่าแรงงานที่จูงใจ ผู้ประกอบการไทยจึงควรใช้โอกาสนี้ในการวางแผนขยายการลงทุนในกัมพูชาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สำหรับมิติด้านการส่งออก รัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร เพื่อขจัดปัญหาความยากจน ทำให้ภาคเกษตรต้องการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อใช้ทดแทนแรงงานที่หายไป ซึ่งไทยมีศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีคุณภาพดี และมีทำเลที่ตั้งติดกับกัมพูชาส่งผลให้มีความได้เปรียบด้านต้นทุนค่าขนส่ง จึงน่าจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้ากลุ่มนี้ของไทยในกัมพูชาด้วย
 
นอกจากนี้ จากสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ชาวกัมพูชามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคในตลาดระดับบนเริ่มให้ความสนใจซื้อหาสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้กัมพูชาต้องนำเข้าผักผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีมูลค่านำเข้าสูงถึงปีละกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์