หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
RCEP แตกต่างจากกรอบความร่วมมืออื่นอย่างไร

7 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 7247)
 
 
ความแตกต่างจาก TPP
TPP มี USA เป็น key player และกำหนดมาตรฐานการเปิดเสรีไว้สูงมาก (High Standard) และมีการนำ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า (New issues) เข้ามาเจรจาทั้งหมด ปัจจุบัน TPP มีสมาชิก 9 ประเทศ ประกอบด้วย สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู และสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนและมาเลเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ TPP แล้ว ในขณะที่ RCEP มีอาเซียนเป็นแกนกลาง กรอบการเจรจายังไม่ชัดเจนค่อยไปค่อยไป แต่มีเป้าหมายหลักคือ ขยายการค้าและการลงทุนให้กว้างขึ้นและลึกขึ้นกว่าการเจรจาใน ASEAN+ ซึ่งการเจรจาความตกลงทั้งคู่จะเป็นการเปิดเสรีของสองซีกโลกคือ RCEP เป็นซีกตะวันออก และ TPP เป็นซีกตะวันตก
 
ความแตกต่างจาก AEC
ความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) คือ กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ASEAN 10 ประเทศกับคู่ภาคี ในปัจจุบันมี 6 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ RCEP พัฒนามาจาก ASEAN+1 โดยมุ่งหมายให้เกิดระบบการค้าเสรีที่ใช้กฎระเบียบเดียวกันของภาคีทั้งหมด 16 ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก (Global Supply Chain) ในขณะที่ AEC คือการ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมุ่งส่งเสริมให้อาเซียน
- เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือโดยเสรีและการ เคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น
- ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
- ลดช่องว่างการพัฒนาของประเทศสมาชิก
- ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลก
โดยที่ RCEP จะเป็นตลาด ที่โตกว่า AEC เนื่องจากมีประชากรมากกว่า ขนาดทางเศรษฐกิจ (GDP) ที่โตกว่า และ RCEP มีเป้าหมายในการเจรจาการค้าให้คลอบคลุมทุกมิติทั้งด้านกว้างและลึก เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทั้ง 16 ชาติสมาชิก
 
 
ข้อมูล ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์