หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา

7 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3529)
 
โดย  สันติพจน์ กลับดี
 
 
ในตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของดัชนีความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงขนาดและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยไปแล้ว ในตอนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการไปตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แล้วนั้น ในขณะนี้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในลำดับใดของอาเซียน และเมื่อมองย้อนไปในอดีตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันที่น่าสนใจในประเด็นใดบ้าง และโดยเฉพาะประเทศไทยมีจุดอ่อนที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นใดบ้าง
 
สำหรับการเปรียบเทียบค่าดัชนีต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนในที่นี้จะเปรียบเทียบเฉพาะค่าดัชนีต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้ คือ
1. ดัชนีรวม แสดงลำดับความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนซึ่งเป็นผลมาจากการประมวลความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน
2. ดัชนีความต้องการพื้นฐาน แสดงลำดับเกี่ยวกับความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3. ดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพ แสดงลำดับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4. ดัชนีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญ แสดงลำดับเกี่ยวกับการมีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 
สาเหตุที่แสดงการเปรียบเทียบเพียงดัชนีต่าง ๆ ทั้ง 4 ตัว เนื่องจากถ้าจะเปรียบเทียบดัชนีปลีกย่อยถึง 12 เสาย่อย ซึ่งแต่ละเสาย่อยยังประกอบด้วยตัวชี้วัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากนั้น จะทำให้เกิดความยุ่งยากในการเปรียบเทียบและเข้าใจได้ยากขึ้น (ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในแต่ละเสาได้โดยตรงจากเอกสารที่มาของข้อมูลซึ่งระบุไว้ตรงท้ายตารางแล้ว)
 
 
 
 
 
จากตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ถ้าพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกอาเซียนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พอสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ที่สังเกตได้ ดังนี้
1. ทุกประเทศมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกดัชนี ยกเว้นไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบ 2 ด้าน คือ ดัชนีความต้องการพื้นฐานและดัชนีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ
2. ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีรวมมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซียและสิงคโปร์
3. ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีความต้องการพื้นฐานมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ตามลำดับ
4. ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ กัมพูชาเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์
5. ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซียและสิงคโปร์
6. ประเทศที่มีการเลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกมากที่สุดตามลำดับ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนามกัมพูชา มาเลเซีย ไทยและสิงคโปร์
 
จากตารางที่ 2 สำหรับประเทศไทยจะเห็นว่าในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีอันดับการแข่งขันในเวทีโลกที่ดีขึ้นและเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันในลำดับที่ 3 ของอาเซียนก็ตาม แต่ดัชนีความต้องการพื้นฐานและดัชนีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญกลับลดลง ในขณะที่ถึงแม้ว่าดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพจะดีขึ้น แต่ยังเพิ่มขึ้นช้ากว่ากัมพูชา เวียดนามและฟิลิปปินส์
 
เพื่อการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ดีขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สามารถใช้ประโยชน์จากรายงานดังกล่าว โดยการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นแต่ละเสา (โดยมีเสาต่าง ๆ ประกอบกันขึ้นเป็นดัชนีความต้องการพื้นฐานและดัชนีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญอีกทอดหนึ่ง) เพื่อจะได้ทราบว่า จริง ๆ แล้วการที่ดัชนีความต้องการพื้นฐานและดัชนีนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญลดลงนั้นมีสาเหตุมาจากเรื่องใดกันแน่ และเมื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงแล้วจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอาเซียนได้ดีขึ้นในที่สุด
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์