หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมว.พาณิชย์เข้าร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน (WEF on ASEAN)

3 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2426)
 
                               
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน หรือ World Economic Forum (WEF) on ASEAN ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นการประชุมระดับภูมิภาคที่ World Economic Forum จัดขึ้นประจําทุกปี โดยมีบุคคลสําคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกําหนดอนาคตของภูมิภาค โดยปีนี้จะชูประเด็นอาเซียนเป็นสําคัญ
 
การประชุมระดับภูมิภาคของ WEF ในครั้งนี้เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเฉพาะสําหรับภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นเรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต้หัวข้อหลัก ‘Shaping the ASEAN Agenda for Inclusion and Growth’ หรือ "การกําหนดวาระอาเซียนที่สนับสนุนความครอบคลุมและการเติบโต” แบ่ง ออกเป็น 3 ประเด็นย่อย คือ การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคให้เข้มแข็ง
 
สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งผู้แทนในระดับรัฐมนตรีนักธุรกิจชั้นนําจากบริษัทต่าง ๆ ในอาเซียน นักวิชาการจากองค์กรชั้นแนวหน้าของอาเซียนและโลก โดยนอกเหนือจากหัวข้อหลักข้างต้นแล้ว การประชุมครั้งนี้มีการถกประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของอาเซียน เช่น บทบาทของการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ นวัตกรรมและดิจิทัล พลังงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รับทราบทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์และการพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งจะเป็นโอกาส ของไทยในการแสดงวิสัยทัศน์เพื่อชี้แจงและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของไทย ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งแสดงถึงบทบาทนําในภูมิภาคอาเซียนของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2558 ซึ่งนอกจากจะย้ำบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศแล้ว ยังช่วยเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางของอาเซียนอีกด้วย
 
 
 
ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์