หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยและฟิลิปปินส์ร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา

1 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2326)
 
 
เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยประชุมร่วมกับผู้บริหาร Commission on Higher Education (CHED) ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี Dr. Patricia B. Licuanan, Chairperson เป็นหน้าคณะฝ่ายฟิลิปปินส์ ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
 
โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายความเคลื่อนไหวและพัฒนาการด้านการศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของการอุดมศึกษาในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายของ สกอ. ในการผลักดันโครงการที่ให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น World Class University การพัฒนาความสามารถในการทำงานของบัณฑิตผ่าน โครงการสหกิจศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอุดมศึกษา การปรับยุทธศาสตร์ (Re-profiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ และโครงการผลิตครู
 
ด้าน CHED ได้ให้ข้อมูลว่าหน่วยงานด้านการศึกษาของฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทียบวุฒิการศึกษาของฟิลิปปินส์กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ซึ่งได้ปรับระยะเวลาการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น 12 ปี จากเดิมที่เคยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 และได้ให้ ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรแบบ Learner Outcomes-Based Curriculum และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารฟิลิปปินส์
 
ทั้งนี้ได้ตกลงที่จะร่วมดำเนินการใน 3 ประเด็นหลักได้แก่ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์และการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและฟิลิปปินส์ การส่งเสริมการเทียบวุฒิการศึกษาของไทยและฟิลิปปินส์ โดยจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานจะประกอบด้วยผู้แทนจากภาคอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาของทั้งสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรร่วมของสถาบันอุดมศึกษาไทยและฟิลิปปินส์ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนข้ามพรมแดน การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการป้องกันมิให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความเป็นไปได้ในอนาคตสำหรับการจัดทำความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกัน ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไปซึ่ง CHED รับเป็นเจ้าภาพ
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์