หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การศึกษาภาษาต่างประเทศในเวียดนาม ต้นแบบของประชาคมอาเซียน

1 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 2763)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
                             
เวียดนามเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดึงดูดเงินลงทุนของต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์สูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 อัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 6.68 ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้ เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ประชากรในวัยแรงงานมีจำนวนมาก อีกทั้งค่าจ้างแรงงานยังไม่สูง ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงดึงดูดเงินทุนจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าสูงสุดในกลุ่มประเทศ CLMV กล่าวคือมีเงินลงทุนจากต่างประเทศในปี 2557 มูลค่าถึง 9,200 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มีมูลค่า 8,900 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุดคือเกาหลีใต้ รองลงมาคือฮ่องกง สิงคโปร์และญี่ปุ่น (ในปี 2556 ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนมากเป็นอันดับหนึ่ง)
 
 
จากการที่มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามเป็นจำนวนมากขึ้นนั้น รัฐบาลเวียดนามจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์กับการฝึกอบรมหลายโครงการ เพื่อผลิตแรงงานเข้าสู่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ เขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อส่งออก ตลอดจนส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศในระดับต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันเวียดนามมีภาษาต่างชาติที่เป็นภาษาทางการแล้ว 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มเรียนตอนเกรด 6 โดยโรงเรียนจะอนุญาตให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีนักลงทุนจากเกาหลีใต้เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากเป็นอันดับ 1 และมีความต้องการพนักงานที่สามารถพูดและสื่อสารภาษาเกาหลีได้จำนวนมาก ภาครัฐจึงมีนโยบายให้โรงเรียนในเวียดนามปรับเพิ่มหลักสูตรสอนภาษาเกาหลีเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจ กระทรวงศึกษาธิการเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงกับสถานทูตเกาหลีใต้ให้นักเรียนในโรงเรียน 4 แห่ง ในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ซิตี้สามารถเลือกเรียนภาษาเกาหลีเป็นภาษาต่างชาติได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการของเวียดนามตั้งเป้าว่า โรงเรียนมัธยมจะเปิดหลักสูตรทั่วประเทศได้ภายใน 7 ปีข้างหน้านี้ แม้ว่าปัจจุบันจะมีคนเวียดนามที่สื่อสารเกาหลีได้แล้วกว่าแสนคนก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
 
นอกจากภาษาเกาหลีแล้ว เวียดนามยังให้การส่งเสริมการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วย เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำเวียดนามได้หารือกับกระทรวงศึกษาธิการและการอบรมเวียดนามที่จะเผยแพร่การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ โดยจะนำร่องทดลองเปิดชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 ชั้น ในโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ในกรุงฮานอยของเวียดนาม ซึ่งผู้เรียนจะเป็นนักเรียนประถมชั้นปีที่ 3 ทำให้เวียดนามจะกลายเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษา
 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เวียดนามได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลงทุนของต่างชาติ โดยได้พยายามปรับปรุงยกระดับคุณภาพด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว ควบคู่ไปกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน การให้สิทธิประโยชน์ให้แก่การลงทุนจากต่างประเทศที่มากขึ้น ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอย่างจริงเพื่อยกระดับคุณภาพของแรงงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์