หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ผลกระทบจาก TPP และ AEC ต่อการจ้างงานและแรงงานในอาเซียน

1 มิถุนายน 2016 (จำนวนคนอ่าน 3233)
 
โดย  ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 
                     
ในช่วงเดือนมกราคม 2016 ที่ผ่านมา International Labor Organization (ILO) ได้มีการนำเสนอรายงาน World Employment and Social Outlook: Trends 2016 ซึ่งเป็นรายงานสถานการณ์การจ้างงานและแรงงานทั่วโลกโดยเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การจ้างงานและผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของรายงานได้มีการกล่าวถึงสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า มีหลายประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากได้มีการกล่าวถึงผลกระทบจากการรวมกลุ่มประเทศและข้อตกลงต่อการจ้างงานและแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
 
- ผลกระทบจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) TPP จะส่งผลกระทบอย่างมากในประเด็นสภาวะและมาตรฐานการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม TPP จำเป็นต้องยอมรับข้อตกลงของ International Labor Organization (ILO) ในเรื่องประเด็นกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน ซึ่งทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศนั้น ๆ จำเป็นต้องปรับตัวโดยปรับปรุงทั้งในเรื่องสภาวะการทำงานและสิทธิของแรงงาน ซึ่งนิยามแรงงานนี้ได้รวมไปถึงแรงงานข้ามชาติอีกด้วย
 
ทั้งนี้ พบว่า ประเทศในอาเซียนที่เป็นสมาชิก TPP ได้เริ่มมีการปรับตัวในเรื่องนี้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นในเรื่องแรงงานข้ามชาติในมาเลเซีย ส่วนเวียดนามเองก็ได้มีความพยายามในการปรับปรุงกฎหมายแรงงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักของ ILO แล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่า ประเด็นนี้อาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางประเทศสมาชิกอาเซียนในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม TPP เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอาจประสบปัญหาในเรื่องการยกมาตรฐานแรงงานในประเทศ
 
- ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) AEC จะส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นโดยภายในปี 2025 จะมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีก 14 ล้านงาน ขณะเดียวกันก็จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศที่มีระดับรายได้ต่ำกว่าไปยังประเทศที่มีระดับรายได้สูงกว่า ทั้งนี้ มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย จะเป็นแหล่งหลักในการรองรับแรงงานโดยคาดว่าร้อยละ 97 ของแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายทั้งหมดจะอยู่ในประเทศกลุ่มนี้
 
นอกจากนั้นแล้ว การที่ AEC ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาคจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและเน้นการใช้แรงงานเป็นหลักมากยิ่งขึ้นในส่วนข้อตกลง ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs) ระหว่างประเทศสมาชิกจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะสูงใน 8 กลุ่มอาชีพ อย่างไรก็ตาม ก็จะทำให้บางประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันในเรื่องของผลตอบแทนได้เกิดภาวะสมองไหล
 
อ้างอิง : International Labor Organization (ILO) (2016), World Employment and Social Outlook: Trends 2016, Geneva: ILO
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์