หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
10 ประเทศเสนอโครงการเชื่อมวัฒนธรรมอาเซียน

31 พฤษภาคม 2016

(25 พ.ค.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมคณะอนุกรรมการวัฒนธรรมอาเซียน และเครือข่ายความร่วมมือวัฒนธรรมอาเซียน ว่าในการประชุมครั้งนี้จะเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนขึ้น ด้วยเงินประเดิมจากประเทศญี่ปุ่น ที่บริจาคตั้งกองทุนจำนวน 3.7 แสนเหรียญสหรัฐฯ โดยมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดร่วมกัน คือ สามารถนำดอกผลจากเงินต้น ร้อยละ 80 มาจัดสรรให้กับโครงการและกิจกรรมเสนอของบประมาณที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งมีเป้าหมายให้ทุกประเทศได้ประโยชน์ร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายเยาวชนอาเซียน
 
สำหรับการประชุมแต่ละประเทศจะต้องนำโครงการต่าง ๆ พร้อมรายละเอียดของการจัดกิจกรรม สำหรับประเทศไทย ได้นำเสนอการจัดโครงการดนตรีเยาวชนอาเซียน โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีคลาสสิก และดนตรีพื้นบ้าน รวมถึงมีการจัดเวิร์กชอป การประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีทุกแขนงโดยมีผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการด้านดนตรีจากประเทศต่าง ๆ มาเป็นวิทยากร ส่วนประเทศสปป.ลาว นำเสนอการจัดโครงการประชุมวรรณกรรมอาเซียน ส่วนประเทศมาเลเซีย และเวียดนาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียนและกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าทุกประเทศต่างมุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนดูแลและสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกสู่ประชาชนแต่ละประเทศต่อไปด้วย
 
 
โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์