หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์หาแนวทางการลดอุปสรรคการค้าชายแดน พัฒนาภาพรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ

29 พฤษภาคม 2016

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายพาณิชย์จังหวัด เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรวม 10 พื้นที่ ประกอบด้วย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก 6 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก สระแก้ว มุกดาหาร หนองคาย สงขลา และตราด และระยะที่สอง 4 พื้นที่ ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และกาญจนบุรี บูรณาการความร่วมมือกับ หอการค้าไทย และหน่วยงานด้านการค้าและอุตสาหกรรมประเทศเพื่อนบ้าน หาแนวทางความร่วมมือขยายการค้า และลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน ส่วนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 เน้นการให้ความรู้ โดยการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว หรือ MOC Single Point โดยบริการต่างๆ ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา การรับเรื่องร้องเรียนและรับคำขอจดทะเบียน จดแจ้งและขออนุญาตของหน่วยงานต่างๆ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้ประกอบการ เบื้องต้นเปิดบริการนำร่อง ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจะขยายไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ครบทั่วประเทศ ภายในเดือนกันยายนนี้
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์