หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อาเซียน-สหรัฐอเมริกา : หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

24 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4379)
 
โดย  สุเนตรตรา จันทบุรี
 
 
                               
 
 
อาเซียนและสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจนั้นอาเซียนเป็นตลาดใหญ่ของสหรัฐโดยเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 4 สำหรับประเทศไทยแล้วในปี 2558 สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 รองจากจีนและญี่ปุ่น (มูลค่า 1.28 ล้านล้านบาท) แต่เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย คือมีมูลค่าการส่งออกถึง 8.11 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.2 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ให้ความสำคัญกับบทบาทของอาเซียนเพื่อตอบสนองนโยบาย "Rebalancing” ซึ่งสหรัฐฯ ประสงค์จะกลับเข้ามามีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ล่าสุดสหรัฐฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ (U.S.-ASEAN Leaders Summit) ที่ Sunnylands เมือง Rancho Mirage มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมครั้งนี้เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้นำอาเซียนกับสหรัฐฯ ภายหลังการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และเพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกัน (the ASEAN-US Strategic Partnership) และสนับสนุนอาเซียนให้คงบทบาทสำคัญในฐานะแกนกลางในการขับเคลื่อนความเติบโตในภูมิภาค
 
สำหรับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯในด้านเศรษฐกิจนั้น ในการประชุมครั้งนี้สหรัฐฯ ได้ประกาศจัดตั้ง U.S.–ASEAN Connect ซึ่งเป็นข้อริเริ่มใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อสานต่อกิจกรรมและโครงการที่มีอยู่แล้ว โดยแบ่งได้เป็นสี่เสาหลัก ได้แก่
(1) Business Connect
(2) Energy Connect
(3) Innovation Connect และ
(4) Policy Connect
 
โดยจะจัดตั้ง Connect Centers เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามข้อริเริ่มใหม่นี้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กรุงจาการ์ตา สิงคโปร์ และกรุงเทพฯ นอกจากด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก ครอบคลุมประเด็นก่อการร้าย ความท้าทายข้ามชาติ ตลอดจนประเด็นปัญหาต่าง ๆ อาทิ ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ เสรีภาพการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อน เป็นต้น
 
ในการประชุมครั้งนี้ได้ออกแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เรียกว่า "ปฏิญญาซันนีแลนด์” (Sunnylands Declaration) เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ ซึ่งย้ำหลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ สนับสนุนประชาคมอาเซียนที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางการเมือง มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ มีความร่วมมือด้านสังคม และมีกฎระเบียบร่วมกัน และวางหลักการสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหรัฐฯ ในอนาคต เช่น การเคารพในอิสรภาพ อธิปไตย ความเสมอภาค ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน ประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล ซึ่งรวมถึงการยึดมั่นในหลักการตามกฎบัตรสหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และกฎหมายระหว่างประเทศ
 
สำหรับไทยแล้วการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความพร้อมของไทยในฐานะพันธมิตรของสหรัฐฯ ที่จะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทุกมิติ และย้ำให้สหรัฐฯ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของไทยและอาเซียนต่อไป โดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและประชาชนผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบทั้งต่ออาเซียนและประชาคมโลก
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์