หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
จังหวัดมหาสารคาม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการท่องเที่ยวอาเซียน

21 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 3138)

ภายหลังจากที่ประเทศไทย เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยจังหวัดมหาสารคาม เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานในตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพักและเดมี-เชฟ (Demi-Chef) เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอาเซียน
 
"ประชาคมอาเซียน" (ASEAN Community) เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำอาเซียน คือ "การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง" และประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ก็ได้มีการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว โดยเฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรการยกระดับฝีมือ ตามมาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน
 
นายไกรสิทธิ์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอาเซียน โดยได้ฝึกอบรมให้กับแรงงานนอกระบบ แรงงานในสถานประกอบกิจการ ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่มีความต้องการประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จำนวน 2 สาขา คือ แผนกแม่บ้าน ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก (Room Attendant) และแผนกผู้ผลิตอาหาร ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) หรือผู้ช่วยเชฟ ซึ่งมีบุคลากร อาจารย์ผู้สอน จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในอนาคตผู้ผ่านการอบรมจะมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้
 
นายสรายุทธ มูลอัต อาจารย์สอนด้านวิชาการดำเนินการและการจัดการครัว ซึ่งมาเป็นวิทยากรในหลักสูตร เดมี-เชฟ (Demi-Chef) กล่าวว่า การจะยกระดับฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพรองรับการท่องเที่ยวอาเซียน ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานในการทำอาหารมาก่อน และต้องมีการเตรียมตัวโดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษที่ต้องมีการสื่อสารอย่างเข้าใจ เช่น ศัพท์ด้านอาหาร อุปกรณ์ในครัว ซึ่งการประกอบอาหารยุโรปรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะ ผู้อบรมจึงต้องฝึกใช้คำศัพท์และฝึกสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย
 
ส่วนผู้เรียนที่สนใจมารับการฝึกในหลักสูตรการประกอบอาหารยุโรป ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) บอกว่า ปกติเคยทำแต่อาหารไทย จึงอยากฝึกทำอาหารยุโรปบ้าง โดยเฉพาะเนื้อไก่งวง ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมหาสารคาม สามารถนำมาทำเป็นอาหารยุโรปได้หลากหลาย หวังที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับอาหารไทยที่ทำอยู่
 
มาตรฐานวิชาชีพ จึงเป็นสิ่งสำคัญของแรงงานไทยที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ รองรับการท่องเที่ยวอาเซียน ที่มีคุณภาพได้
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์