หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
RCEP เร่งเจรจาหวังสรุปผลปลายปี 2559

19 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1678)

คณะกรรมการเจรจาการค้า RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Trade Negotiation Committee : RCEP-TNC) ครั้งที่ 12 เร่งสรุปผลการเจรจาในประเด็นคงค้างสําคัญให้ได้ภายในปลายปีนี้ตามเป้าหมายที่ผู้นํากําหนดไว้
 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าคณะเจรจา RCEP ของไทยเปิดเผยว่า ในการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2559 ณ เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เป็นรอบการเจรจาที่เริ่มทวีความเข้มข้นขึ้น เพื่อให้สามารถสรุปผลตามเป้าหมาย โดยทุกประเทศได้ยื่นรายการข้อเสนอการเปิดตลาดเบื้องต้นสําหรับการค้าสินค้า และการค้าบริการ รวมถึงรายการข้อสงวนเบื้องต้นสําหรับการลงทุนแล้ว นอกจากนี้ยังมีการเจรจาแบบทวิภาคีและการเจรจาแบบหลายฝ่ายสําหรับการเจรจาการเปิดตลาดการค้าสินค้าและการค้าบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงการยื่นข้อเรียกร้องให้ประเทศคู่เจรจามีการเปิดตลาดเพิ่มเติมจากข้อเสนอการเปิดตลาดเบื้องต้นอีกด้วย ในส่วนของการลงทุนได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือขอความชัดเจนเกี่ยวกับรายการข้อสงวนเบื้องต้น และเพื่อให้การเจรจามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง คณะทํางานและคณะทํางานย่อยได้ปรับแผนการดําเนินงาน รวมถึงให้มีการจัดประชุมระหว่างรอบมากขึ้นหากมีความจําเป็น
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า การเจรจา RCEP นั้นมีเป้าหมายที่ต้องการก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างอย่างแท้จริงแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการประชุมครั้งนี้จึงได้มีการจัดให้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน มีการสัมมนาโต๊ะกลมในเรื่องการเงิน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและการดูแลนักลงทุน รวมทั้งการหารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน East Asia Business Council Working Group on RCEP ซึ่งคณะผู้เจรจาของทุกประเทศได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง สําหรับการประชุมครั้งถัดไป จะเป็นการประชุมครั้งที่ 13 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2559 ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์และได้มีการกําหนดให้มีการประชุมรอบต่อไปในช่วงเดือนสิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม
 
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Negotiating Committee: RCEP-TNC) หรือ FTA ระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ (ASEAN FTA Partner "AFPs”) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ในปี 2558 ไทยมีมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก RCEP รวม 2.45 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เป็นมูลค่าการส่งออก จํานวน 1.19 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะเดียวกัน มีมูลค่าการนําเข้า จํานวน 1.25 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 61.8 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมดของไทย โดยสินค้าสําคัญที่ไทยส่งออกไปยังภูมิภาค RCEP ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบน้ำมันสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์เม็ดพลาสติก เป็นต้น ส่วนสินค้าสําคัญที่ไทยนําเข้า ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์เป็นต้น
 
 
 
โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์