หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ปลัดแรงงาน ย้ำต่อสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) ไทยใช้กฎหมายเข้มข้นประเด็นด้านแรงงาน

19 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1073)

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้หารือกับสมาชิกรัฐสภายุโรป (Member European Parliament : MEP) และคณะ นำโดยนายวาเนอร์ แลนเกน (Mr.Werner LANGEN)
 
ประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป (EU) กับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหา IUU การบริหารจัดการแรงงานเคลื่อนย้าย และสภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับระบบการนำเข้าแรงงานโดยถูกกฎหมาย การจดทะเบียนแรงงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการเพิ่มมาตรการควบคุมและการปรับสภาพการทำงานโดยเฉพาะในเรือประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผย ภายหลังการหารือกับสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) และคณะ ว่า ผู้แทนสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) ขอรับฟังเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานผิดกฎหมายของประเทศไทยว่าดูแลอย่างไร รวมถึงการควบคุมดูแลสายนายหน้า และสิทธิของแรงงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้นำเสนอในประเด็นด้านแรงงานที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ กฎหมายการคุ้มครองแรงงานประมง กฎหมายการจำกัดอายุแรงงานเด็กที่ทำงานในภาคประมงว่าต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้ร่วมกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ด้วย ซึ่งประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น และกฎหมายฉบับล่าสุดที่อยู่ระหว่างทบทวนให้รอบคอบ คือ ร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ... สาระสำคัญของร่าง พ.ร.ก. ฉบับนี้ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของบริษัทจัดหางาน กำหนดข้อปฏิบัติในการนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกำหนดบทลงโทษ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้บริษัทที่จ้างแรงงานต่างด้าวต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย เช่นเดียวกับบริษัทจัดหางาน เพื่อแก้ปัญหาบริษัทจ้างแรงงานต่างด้าวในลักษณะแรงงานรับเหมาช่วง (ซับคอนแทรก) ที่ไม่ได้รับสวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานให้ ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการจัดระเบียบนายหน้าจัดหางานด้วย
 
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กรณี อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับประเด็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยเน้นเรื่องของการทบทวนบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) โดยพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเดินทางไปประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนเรื่องบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม และกัมพูชา และปัจจุบันอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ส่วนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จนถึง 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานผิดกฎหมายเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ในกรณีของแรงงานในภาคประมงก็อนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างได้ ถือได้ว่าประเทศไทยให้การดูแลแรงงานต่างด้าวในภาคประมงอย่างยืดหยุ่นพอสมควร
 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวในตอนท้ายว่า ภายหลังจากสมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) ได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดต่อข้อซักถามต่างๆ ได้แสดงความพึงพอใจและเข้าใจในการทำงานของประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ สมาชิกรัฐสภายุโรป (MEP) ได้เดินทางมาเข้าพบกระทรวงต่างๆ เพื่อรับฟังรายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่ได้มารับฟังข้อมูลหลายๆ ด้าน เป็นการยืนยันความจริงใจจริงจังในการทำงานของประเทศไทย
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์