หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) 20 จังหวัดภาคอีสาน

19 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1357)

(19 พ.ค.59) จังหวัดนครราชสีมา การจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเบื้องต้น โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ บ่มเพาะนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงผู้ที่เข้ารับการบ่มเพาะ หรือผู้ประกอบการที่เข้ามารับการบ่มเพาะ ในการช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 ครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ประกอบด้วยหลักสูตรระดับเบื้องต้น จำนวน 3,000 ราย หลักสูตรระดับแผนธุรกิจ จำนวน 1,500 ราย และหลักสูตรระดับผู้ประกอบการใหม่ จำนวน 900 ราย ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจากบุคคลที่เพิ่งจบการศึกษา ใกล้จบการศึกษา วิสาหกิจชุมชน ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจ หรือว่างงาน และผู้ที่ดำเนินธุรกิจแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยยังไม่เข้าสู่ระบบภาษี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์