หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียน

18 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 4808)
 
 
อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างมหาศาล เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลก และยังเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางด้านนิเวศวิทยามากที่สุดในโลก แม้ว่าอาเซียนจะครอบคลุมพื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่แผ่นดินของโลก แต่กลับเป็นที่รู้จักว่าอุดมไปด้วยคงวามหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เด่นชัด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สำหรับผืนป่าที่ปกคลุมภูมิภาคอาเซียนมีเพียงร้อยละ 45 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ต่างๆ ถึงร้อยละ 40ของชนิดพันธุ์ในโลกนี้ นอกจากนี้ภูมิภาคอาเซียนยังเป็นแหล่งของพื้นที่คุ้มครองซึ่งมีมากกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ถึง 595,700 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ทั้งหมด
 
ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอยู่ในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบนิเวศเขาสูง ระบบนิเวศป่าดิบชื้น ระบบนิเวศป่าฝนเขตร้อน ระบบนิเวศป่าเขาหินปูน ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ และระบบนิเวศน้ำจืด ทำให้เป็นภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางชีวภาพถึงร้อยละ 20 ของโลก แม้จะมีพื้นที่เพียงร้อยละ 3 ของพื้นที่โลกก็ตาม ทั้งนี้ ประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดระดับโลกมีจำนวน 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์
 
ในทางกลับกันอาเซียนก็เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงในระดับโลกนับเป็นภูมิภาคที่มีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามเป็นจำนวนมาก โดยมาเลเซียมีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์ 1,092 ชนิดพันธุ์ อินโดนีเซีย 976 ชนิดพันธุ์ ฟิลิปปินส์ 944 ชนิดพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืช รวมทั้งมีพื้นที่สำคัญระดับโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่กำลังถูกคุกคาม (Biodiversity Hotspots) อยู่ถึง 25 แห่ง ซึ่งมีการประมาณว่าหากอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ยังคงอยู่ในระดับนี้ อาเซียนจะสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ราว 1 ใน 3 และสูญเสียพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพถึงร้อยละ 42 ภายในปี พ.ศ. 2643
 
 
ข้อมูล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์