หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
AMMD ย่อมาจาก......

18 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1428)
 
AMMD (เอเอ็มเอ็มดี) ย่อมากจาก  ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters 
 
หมายถึง การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ส่งเสริมบทบาทของที่ประชุมรัฐมนตรีด้านยาเสพติดและประธานในการวางแนวทางยุทธศาสตร์การเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน และเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นคาบเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยาเสพติด 
 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2541 รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญาร่วมสำหรับการเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อเป็นการยืนยันพันธะผูกพันของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะขจัดการผลิต ขบวนการแปรูป การลักลอบค้า และการใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)
 
ต่อมาในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 33 เมื่อปี 2543 (ค.ศ.2000) ได้เห็นชอบที่จะร่นระยะเวลาของปีเป้าหมายของการเป็นเขตปลอดยาเสพติดเร็วขึ้น จากปี 2563 (ค.ศ. 2020) เป็นปี 2558 (ค.ศ. 2015) เพื่อให้เป้าหมายของการเป็นเขตปลอดยาเสพติดสอดคล้องกับปีเป้าหมายของการเป็นประชาคมอาเซียน
 
 
 
ที่มา :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์