หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

คำศัพท์น่ารู้
TAC ย่อมาจาก.......

18 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 11341)
 
TAC (แท็ก)  ย่อมากจาก Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 
 
หมายถึง  สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดทําขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เพื่อกําหนดหลักการดําเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค ได้แก่
(1) การเคารพในอำนาจอธิปไตยความเสมอภาคและบูรณภาพแห่งดินแดน
(2) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน
(3) การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
(4) การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลัง และ
(5) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
 
รวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับแนวทางการยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยอาศัยกลไกคณะอัครมนตรี (High Council) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในภูมิภาค
 
 
 
ที่มา :  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์