หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
Product Champion สมุนไพรคุณภาพ เตรียมเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์สุขภาพของอาเซียน

17 พฤษภาคม 2016
 
 
(17พ.ค.59 ) นพ. ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร Product Champion ในร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ สำหรับการประชุมยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ฯ ครั้งนี้
 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ภายใต้แนวคิดสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย มีเป้าหมายขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพชั้นนำของอาเซียน ภายในปี พ.ศ.2564 รวมถึงผลักดันมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว ภายใน ปี 2564 ต่อไป
 
 
 
โดย สำนักข่าว

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์