หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม.เห็นชอบความร่วมมือด้านกลาโหมในอาเซียน

17 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1445)

(16พ.ค.59) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อพลวัตประชาคมอาเซียน และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
 
1. ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
2.ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
3.ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมฯ
 
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายละเอียดของร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทบเนื้อหาสาระสำคัญ และมีผลต่อการดำเนินการของรัฐบาลไทย ให้กระทรวงกลาโหมแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์