หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แสนยานุภาพทางทหารของกลุ่มประเทศอาเซียน

17 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 16208)
 
โดย  พนารัช  ปรีดากรณ์
 
                       
 
การสำรวจของ Global Firepower หรือเรียกย่อ ๆ ว่า GFP เป็นการจัดอันดับประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหาร (Military Strength/Military Powers) โดยปี 2015 ได้ทำการประเมิน 126 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ตัวชี้วัดมากกว่า 50 ตัวชี้วัด และคำนวณในภาพรวมให้ได้ค่าดัชนีค่าเดียวที่เรียกว่า Nation’s Power Index (PwrIndx) ออกมา สำหรับประเด็นพิจารณาก่อนการนำค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศนี้ไปใช้สามารถหาอ่านได้จากบทความที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดอันดับแสนยานุภาพทางทหารของโลก
 
ในปี 2015 ค่า PwrIndx ประเมินจากตัวชี้วัดใน 8 กลุ่มหลัก (เฉพาะที่ระบุถึงในเว็บไซต์) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กำลังคน (Manpower) ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) จำนวนประชากร
(2) กำลังคน
(3) คนที่มีความพร้อมต่อการบริการ
(4) จำนวนผู้เข้าสู่อายุของการเป็นทหารในรอบปี
(5) กำลังพลประจำการ
(6) กำลังพลสำรอง
 
กลุ่มที่ 2 ระบบพื้นราบ (Land Systems) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) จำนวนรถถัง
(2) ยานเกราะ
(3) ปืนใหญ่ติดรถ
(4) อาวุธที่พ่วงกับรถ
(5) เครื่องยิงจรวด
 
กลุ่มที่ 3 พลังอำนาจทางอากาศ (Air Power) ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) จำนวนเครื่องบิน
(2) เครื่องบินขับไล่
(3) เครื่องบินโจมตี
(4) เครื่องบินขนส่ง
(5) เครื่องบินฝึกซ้อม
(6) เฮลิคอปเตอร์
(7) เฮลิคอปเตอร์โจมตี
(8) สนามบินที่ให้บริการอยู่
 
กลุ่มที่ 4 พลังอำนาจทางทะเล (Naval Power) ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) ความเข้มแข็งโดยรวม
(2) เรือบรรทุกเครื่องบิน
(3) เรือรบขนาดเล็ก
(4) เรือพิฆาต
(5) เรือลาดตระเวน
(6) เรือดำน้ำ
(7) เรือตรวจการณ์
(8) ทุ่นระเบิด
 
กลุ่มที่ 5 ทรัพยากร (Resources) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) การผลิตน้ำมัน
(2) การบริโภคน้ำมัน
(3) จำนวนน้ำมันที่สงวนไว้
 
กลุ่มที่ 6 ด้านโลจิสติกส์ (Logistical) ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) กำลังแรงงาน
(2) ความเข้มแข็งของการเรือพาณิชย์
(3) ท่าเรือและสถานีหลัก
(4) ขอบเขตทางถนน
(5) ขอบเขตทางรถไฟ
 
กลุ่มที่ 7 ด้านการเงิน (Financial) ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) งบประมาณป้องกันประเทศรายปี
(2) หนี้สินนอกประเทศ
(3) ทุนสำรองที่เป็นเงินตราระหว่างประเทศและทองคำ
(4) ค่าเสมอภาคในอำนาจซื้อ
 
กลุ่มที่ 8 ภูมิประเทศ ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่
(1) พื้นที่ที่ดินคิดเป็นตารางเมตร
(2) ชายฝั่ง
(3) พรมแดนร่วม
(4) ขอบเขตทางน้ำ
 
การแสดงผลของการสำรวจนอกจากจะให้ลำดับที่ยังสามารถเข้าไปดูค่าตัวชี้วัดของแต่ละประเทศ เช่น จำนวนงบประมาณป้องกันประเทศ กำลังทหาร จำนวนรถถัง เป็นต้น สำหรับเลขดัชนีค่าเดียวที่บ่งบอกพลังอำนาจทางทหารในภาพรวมนั้นหากมีค่าน้อยจะแสดงถึงพลังทางทหารที่สูง และหากมีค่ามากจะแสดงถึงพลังทางทหารที่ต่ำ อีกส่วนหนึ่งที่เว็บไซต์นี้ให้คือสามารถนำชื่อประเทศสองประเทศมากรอกเพื่อเปรียบเทียบค่าตัวชี้วัดสำคัญ เสมือนเป็นการวัดแสนยานุภาพเชิงเปรียบเทียบ
 
จากผลการประเมินนี้เมื่อจัดอันดับเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศที่มีแสนยานุภาพทางทหารมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย ทั้งในปี 2014 และ 2015 รองลงมาเป็นไทยและเวียดนาม โดยในปี 2014 ไม่มีการสำรวจข้อมูลของเมียนมาและบรูไน และปี 2015 ไม่มีการสำรวจข้อมูลของบรูไน ดังแสดงข้อมูลค่า PwrIndx ของประเทศอาเซียนในตารางที่ 1
 
 
ตัวอย่างการพิจารณาเปรียบเทียบในบางประเด็นการประเมิน แสดงดังในตารางที่ 2
 
 
ข้อสังเกตจากตารางที่ 2 คือ แต่ละประเทศอาจมีการทุ่มเทไปในด้านใด ๆ มากน้อยต่างกันไป เช่น กัมพูชามีงบประมาณป้องกันประเทศสูงมากกว่าประเทศอื่น ๆ มีจำนวนเครื่องบินและเรือดำน้ำมาก แต่มีรถถังน้อย เป็นต้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์