หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.ไอซีที ร่วมกับ กสทช. และ ITU เตรียมจัดงานเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลก “ITU Telecom World 2016”

17 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1373)
 
                             
 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า "รัฐบาลได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามความตกลงร่วมกับเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication: ITU) ที่ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกฝ่ายในการสร้างเวทีระดับโลกในการขับเคลื่อนนวัตกรรมไอซีทีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าอุตสาหกรรมไอซีทีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ของหลายประเทศ บางประเทศใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการประกอบธุรกิจภายในประเทศอย่างจริงจัง และใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถนำพาประเทศยกระดับขึ้นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นั่นเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยการสนับสนุนและร่วมผลักดันเพื่อก้าวไปสู่ Digital Thailand ต่อไป
 
ด้าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า งาน ITU Telecom World เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ระดับโลก ที่ผู้นำกลุ่มอุตสาหกรรม นักลงทุน ผู้ประกอบการรายใหม่ที่สร้างนวัตกรรมจะได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาไอซีที เพื่อสร้างความตระหนักด้านไอซีทีของโลกรวมถึงประเทศสมาชิก ITU ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่และธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวร่วมกันขับเคลื่อนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไอซีที ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมภายในประเทศ ตามแนวทางของบางประเทศที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศจนประสบความสำเร็จ
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยที่มีความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของที่ตั้งที่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไอซีทีของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป ภาครัฐจึงได้เร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศ หากได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิก ITU โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนาด้านไอซีทีให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ก็จะทำให้แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีก้าวหน้าทันสมัยตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน
 
พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทยให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ITU Telecom World 2016 เชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมอันทันสมัยจากหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันนำความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ มาจัดแสดงภายในงาน รวมถึงงานสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติทางด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคมจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
 
นายฮูลิน ซาว (Mr.Houlin Zhao) เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ้งกับความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITU Telecom World 2016 ณ กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้วนับตั้งแต่ความสำเร็จของการจัดงาน ITU Telecom Asia 2008 และงาน ITU Telecom World 2013 ทาง ITU มุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิดในการออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงเนื้อหาสาระสำหรับการประชุมเชิงวิชาการ การอภิปราย และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการสาขาไอซีที นอกจากเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดการพัฒนาประเทศภายใต้ "แผนพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์”
 
การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเร่งผลักดันประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าทางด้านดิจิทัลในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย
 
สำหรับรูปแบบงาน ITU Telecom World 2016 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ
1) การจัดนิทรรศการนานาชาติ (International Exhibition) เป็นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมด้านไอซีที โทรคมนาคมและเทคโนโลยี โอกาสด้านการลงทุน
 
2) การประชุมวิชาการ (Forum) เป็นส่วนของการประชุมเชิงวิชาการที่ต้องการดึงดูดให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้นำจากภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเพื่อจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และร่วมหารือ กำหนดทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับไอซีที และโทรคมนาคมในอนาคต ในส่วนของการประชุมวิชาการจะจัดขึ้นในรูปแบบและระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับผู้บริหาร (Leadership Summit) การประชุมโต๊ะกลม (Ministerial Roundtable) การประชุมระดับปฏิบัติการ (Panel Session) และการประชุมผู้สนับสนุน (Sponsored Session) และ
 
3) พิธีมอบรางวัล (ITU Telecom World Awards) ให้กับ SMEs ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านไอซีทีโดยประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมงานจะทำการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและสามารถสร้างนวัตกรรมด้านไอซีที
 
 
 
Credit : thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์