หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อผลักดันความร่วมมือกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ครั้งที่ 30

16 พฤษภาคม 2016 (จำนวนคนอ่าน 1242)

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Thailand -Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 30 ในระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคมนี้ ที่โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำและผู้แทนจากประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเข้าร่วมประชุม ภายใต้หัวข้อความเป็นหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและประสบการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของไทย (Thailand-Pacific Island Countries: Inclusive Partnership for Sustainable Development and Thai Experiences on Sufficiency Economy Philosophy)
 
นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าแผนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกทั้ง 14 ประเทศ ตามกรอบที่วางไว้ 3 ปี คือปี 2558 ถึงปี 2560 อาทิ การท่องเที่ยวสาธารณสุข climate change การเกษตร ประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ไทยได้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับความร่วมมือ อาทิ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไทยได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทั้งระดับสูงและระดับกลางลงไปในพื้นที่ ขณะเดียวกันกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กำลังเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ learning center เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศฟิจิ และกำลังจะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศตองก้า เพื่อเป็นรูปแบบให้หมู่บ้านต่าง ๆ ในประเทศหมู่เกาะใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
 
นอกจากนี้ ในการประชุม ระดับผู้นำไทยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือหลัก ๆ ใน 2 เรื่อง คือการค้าการลงทุน และความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ภายใต้แผน 3 ปีที่จะพัฒนาต่อไป หลังจากที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกขยายตัวขึ้นอย่างมาก และในปี 2559-2560 ไทยพร้อมที่จะร่วมมือเพิ่มเติมกับประเทศหมู่เกาะในหลายโครงการโดยจะพิจารณาถึงความต้องการของแต่ละประเทศ เช่นความร่วมมือเกี่ยวกับ climate change การดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การเกษตร การประมง การสาธารณสุขมูลฐาน รวมถึงจะพิจารณาว่าจะสามารถจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้กับประเทศใดบ้างที่มีความพร้อม
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์